Skip to main content

Full text of "Volanie kruhu 3"

See other formats


A/ zoiiirU- poslcdiiy Indimi #"' ' 

A'/, [lailiic poskdiiy slroni 

AZ vyinrk- |)<)sit'»hiy /iv»>cjsii\ driih 

AZ sliiko navz<l\ ziiiiziic za nirakiiii 

AZ iifinuk* CO ilycliaf '%- 

AZ occany zaphu iu ili/Jiiy ' 

AZ pi'isl iuliidiio oiizy 

AZ deli iicimziiaji'i sliiko, sfi=oiny a iicbo 

l»()T()M SA SVlnZASIAVl a'n zisCs, 

zc vsciko cit si kedy rohil a akti si zil 

NlvMAI.OZMVSi:!, 

AZ iiu'dia znicia slohodmi riidsku myscl 

a aiii ty 

NliLtLLOliSilH IlitMYt?J.lEt 

AZ (k'slnikeia dosialmc kritickc hraiiice 
a liudc Jasiic, zc 
ZIAl)NY_li01l NJiPO^IOZii 

I'OIOM SA S\ inZASIAVi a MY 

vse(ci zislinu-, zc xsclko co sine kc<l\' i-.>l>ili 

a ako SI1IC /ili 

ni:mai,(>zmysi:], 

ZMYSI.L 

i:unsKi>i 

i:xis'ri;N(:iiv 
.11: 

INY !!! 
Ako vifjps padllie, odmlke vyslo sj tretie cfelo Volanra kruh,,. Uz uiaceri sa ma pytali, ci 5om sa ra to vyteslal alpl.o 6d 
PravdajB tslva, ze 5om ^, radiej uSiral lela. npA by som fiiVsl do pocilaca. A lak aj ked som nial zhfuha rozmysle™ co bv 
main V l.D;ka byl iiz zacialkom lela, do^lal son, 5a k tomj az v s^plembri. Mam za seboil super bio dosf vera ,om cosfovsl 
a podaiFlo sa mi spozoi,! mnoho ^ijper Fudi Zaoalo to e^te v |,ini dvnjtyidnovyir. kufzom PermakulWry cez vselF.ite ateie 
v>1>orric sfretr.1.110 Lf Marl.n/,ia Podl/sci. ™iomriJar.E.ky tabo, az |>o na»stevii na 2ar™v^ v septemb.i Medtityrn so.ii ^i nie- 
co pobudol doma, ale am -jledy 5a mi ripjako neebCF-lo pisaf Preto doslauaS iolo cl!;l(i po a^r polmftdej odmlkp Dnsf 3a za 
ten =as zmemlo, ale aj riezmemlo Do5f vcfa roveho sop-n sa ;a leu cas dozvedel, «la toho zazil, i,a mroho ved ^a poze- 
ram Irocfiu inak a aj ca5 ukaze ci v lep5om, aiebo v lioriom Prave =iom prektinal jedno do5f krizove obdoble Niekto mne 
moc bliJky odi5rel velmi dalpkn a bol som s toho dosi' na line V 5iieaslno5ti lo je uz vsok v pnhode radosf zo zimla a sila 
savralrla Svolie napirpk lomu vselkcmj co sa v nom deje krasny. Len 5a netieba poddaf 

Aj t.)(o iisto sa resre ztiruba v takom ducbu, ako He predosIS Snazim sa nariale, o hradanie bodnfil kfore sme sfratili a 
ktoryob ab^eroia ma pcifa mria za nasledok, je naia Zem vyzera tak ako vyzem Nic ]f. to „ijplne odmietnjlpe osobrH ve- 
detkei, lilopofiokoj atd rpfleiie sjcastnelio statu? (|i,o, ako zatial konecnej fazy uyvoja fL.dstva" ako SDm sa docifal 1/ iednom 
lisle. Ncodrtiietam sucaslny svet ako celok To, ;e dosf pisem o piirodnych rarodou je prelo ze ich poznaiiie je v ^litast- 
Piosl! do5t ne:rname a potiFa mna majii stSle co pnvedat GnaSim ^a len ukazaf to, io mi tu dosf chyba Nelvrdim ze rnusl- 
me i^etci Jil tak ako zili om a » suca=itnn5li lo sal nie je mozae. Ale ich pohlari r.a sjet, na ^ive tvory a cely vesmii mi is rfa- 
leko bliz5i akc maiemafkke zakorry fyzikov, ktoFymi sa snazia vysi/etlif dokonca aj take veci ako sii city a podobne Takisto 
tieto vec. som sa mu^el ako vysoko^kolak .icif a =;tale sa ich a] (.ftim Ale to aeznamena, zb ma to napjrta A nemyslim si ze 
sucastny tecliriDkraticky trend vy^oja je lou spravnou ceslou do budiionosti. Ale vyvoj nie je priamociary, je skfir po,lnbny kpi- 
rale Tento novy ziSu]em o poznan.e pri:odaycl, narodov pie je navtat na to isle miesto. ale skor o nbralku vvs^ie Nema w- 
zpam pr«herat od nioli yseiko Taiflsto maij smjs lieniste stranky Napriklad nieklore Piejavy krutosti vocl lurfom ale a) zvie- 
raiam -na dost zarazajii. T-eba 51 skor vyiiraf to co je hodnotn* a zosiJIadit to so zivoiom v dnesnom svele Ide skor o po- 
taacovane tcb ducbtiunych hodnol, nez o nekrilinke prebrafje V sLicasfaosli sa dokonca rozhodii stazcovia noznaiiia via- 
cerych bdianskyf:h, -■--■---- ... 

krize a rtuchovr 
ludshu TakistQ 1 
davno. 

Ate spaf k casopisu Urrelo ma, ie v nom je malo praktick>T:b rari fio robrt', ale ani sam som Mho moc nevedel Pndari- 
to sa m ale naisf par dosf dobrycli aavodou na razne yeci. ktor,^ sa mi aj vcelkti osvediili a rarim, ie pomozu aj vam Je v 
rom tiez pomerno rozsiabl/ material aiitomobilizme Mozno 53 Vam Piekloia vyroky budii zdaf az prehnane ale aj lak si 
myslim, ie je to vefmi zaiijimavfi a komplexne rhrnutie vplyuoii &ut na spolncnost". Ak by sa niekomii choelo, molili by sle 
rozkopitorat par kiisov a siril' In medzi fudmi Takisto verim, re vam posliizi ten prehFadny kaierriar s vysuetlenim svialkoi; v 
strede. Necboel ba som na druhej slrane moc casak pinif faklami co sa kde stalo, kde hola aka katastrofa a podobne To sa 
moito docital hocikde Skor by malo isf ramyslenie p.eoo to tak je a ako sa tomii vybniit. Tak isto by som uz moc nechcel 
pi5atopFi3m)^liakciac.h, ich poliebe a podobne Tie treba konafa nie o tom houorif a pisat Vovsaobecnosli ma VK viae 
stran a jt! aj pisany measim pismom, aby sa co najviac toho zmestiio. Je dosf problem 5 kopirovanim a preln sa srazim to 
dost natlacif. Takisto sa tym setria lesy Novinkou je tiez cena 10 Sk/Ck. Rad by son' be dauat za dobrovolnu cenii, ale viati- 
la sa mi mrziva casf peiiazi a ako Student zroma nre som mjiionar a nemozem si to jednodiicho douolif. Takisto je to pro- 
blem ak cbcem osfovif co najviac rudi. Z tobto cisia by malo byf ui 300 kusov, co uz je nezvladnuteFtie financovaf nenawat- 
ne. Preto vas prosim posielajte naspaf peniaze za ftasak a| postovne Ako sto si uz moi-no usimli zmenjla sa adresa Viedin 
ma k lomti viae dbvodov Jedn^m bolo, ze ta adresa nebola na mna a trvalo r^esiac ajviao neS sa mi lie dopisy dostali do 
ruky Okrem tohn viem iircite jedno m do pise ktoryvobec nedosrel a mozno va 5 boloaj viae. Je dosf mozne, ze ariiesB 23- 
sahu je kontrolovana. Daku]pm vam vSctkym, ktoii stn napisaii Dcdava mi to chuf roliil'daisie cisIa Vdaka za krilit^ke pq- 
strehy. A. hed s kazdym by som vedel polcmizovaf. na kaidom bolo nieco pravdy. pohlad zo strany klor^ ma nenapadia a 
preto ma dos! obohalili Bol by som rad ak by ste niekto chcel poslaf nejaky pnspevok do rfalsieho cisla. Bude aspon pes- 

trejsle a ncbude odrazat len moj pohlad. 

Nazaver bysom cticel podakovat Zelenemu krubil, Martinke, Jant! 
za tianok, Bod'ovi za pomoc, [ulalusovi za distro, slovenskym Indianom, 
Konckovym a daisim pecmakulliirnym (ladseticom, Tudkom z Podiysca, 
tipkom z Vegelky, vsethjTn uas ktori sle sa oz'jali a mnobym daisim klori 
tu nie sle napisani, ale myslim aj na Vas. 
Majte sa vsolci krasne 

Ondfo KontaW: 

M Dolnik 

VOLANIE KRUHU 
Poste res ante 
8S0 00 Bratislava 
Prosim, 
side dale]' DEMONSTRACIAPROTI FASIZMU ^ 
PRICHODU J. M, LE PENA 
Dna 1B 9 199/ sa uskulocnila o 15.30 na 
Knllarovom namesli Demoniliacia proti 
fasi::mii. pricbodj Le Petia na Elovens- 
kii. ako I samntnej pnlilike SNS Tato 
akris hnia orijanizovana Anarchislickori 
Federacinu a Arlifasistickou akciou. 
Zacastnilo sa jej okoln 60 az SO mla- 
dycli liidi, ktori sa nebali prisf uyjadrif 
svoj nesiihlas s tasizmom Po prejate 
Anarcfiisfickej Ferieracie sa demon- 
slracla pripojila k tfalsej akcii potiarjanej 
pioti prichodii Le Pena Ta sa konala o 
16 00 bod pred sidtom SMS na Safari- 
kovnm namesli, kde Le Pen mal byf 
oficialne prijaty Tato akcia hoia organi- 
zovana iriciativou Demoktati Spniocre 
Proli Fasirmii. Za pokriku „5mrf fasii- 
riiu" dorazila skupina antifasistov na 
Safartkove nameslie, kde uz bolo okolo 
400 Fudi. Cela demonstrScia sa niesla v 
hluQnom diichu zs pnkrikov hpsiei na- 
rviierenycb proli fasizmu, SNS a Le Pe- 
novr K velkemu vyhecouaniu davu antifa 
dosio po zueseni 

trarisparentii „Fasizmus prec 7a Elo- 
vpnsks' z biidovy politickej slrany SNS, 
stiany, ktotS bola pozyvalefom J M. Le 
Pena na Slovensko. Prichod vodcu NF 
do sidia ENS v Eralisiave bol ohlasen/ 
na 1700 hod. No namiesto neho prisiel 
clen SNG Moiic, ktorebo pred rozzure- 
tiyni davom ochianila palpcio. Prouok^- 
cig prisia 1 zo strany naziskins Za do- 
provodu policie a had^iania rajcin a ka- 
meiiou od antifasistov opusHM miesto 
konania demonslracie,klora sa napokon 
rozpustila po 17 30 hod. 

ZILINA 19.9,1997 
Do programs Le Pena patdla i navsleua 
mosta Zilina, klorej starostom je jebo 
po?yjater a zSrovefp predse 
da ■itrany SNG Jan Sjota. O 13 00 hod 
prisiel na Radmcu, kde ho Slota privitoE 
slovansktm zvykom I tti sprevadzala 
vodcu NF prolestna demonstracia or- 
ganizovana Antifa sislickou akcinu a 
Anarchisiickou Federaciou, ktore] sa 
ziifiastnib okolo 50 antifasistov Pn po- 
chotle antifasistov mestom sa demon- 
Biracia zaslavila pred bolelom Slovakia. 
kde sa v torn case zdrzoval Le Pen 
spolu so Slotoni Kralko po prejavocli 
A.FA. a AF doslo k incidentu s na- 
7iskinhead5, ktori hodili do riemonstran- 
toy dymovnicu. pricom sposobili zrane- 
nie jednemu z demonstru|[ieich PodFa 
AFA intormacii doslo k poruseniu dobo ff^fofSH^as Akct4cH riy medzi puliciou a nazrskinjieads , 
neuloceni nazpskins na arlpf^iislov po- 
tas proleslu Demonstracpa sa nako- 
niFc presunula prod Mestsky ijrad, kde 
bol miling Le Pena s pirvizencami SNS, 
kloi^lio sa mimo inych narodovr.nv zu- 
castnli i nieklori clenovia naziskinhead- 
skej sceny. 

PROTEST PROTI STflVBE 
PUMPV 
9 5 1997 uyvesili aktivisli zriruzeni Za 
cisllr patrcnku, Slobodnej alternativy a 
Za matku Zem na protest proti planova- 
nej staube pumpy Aral na Brnianskej 
ulici (pokracovanie dialnrce z Brna sme- 
rom k hiavnej sfanici) transparent ..Viae 
slromou, nienej pump" o lozmeroch 
5>10 m na mur ppi leito cpste Pumpa 
ma Stat pri (ejto slvorprudovej ceste, po 
kforej denne aj be; toho pre|de 50000 
aut. Okreni (olio 500 m tfalej sii dal- 
sie styri pumpy. Nahradila by aj tu tin- 
chu zelene, ktora lam je a pridala by 
este aj bluk a znecistenre slartiijucich 
VDSiriiel 

SOLIDARITA S V. JEZOM 
Antifasislicka akcia Bratisla'.a robi be- 
nefit pre blanenskebo anarchislu a anti- 
fasistu V. Jeia, klory ]e vazneny za ile- 
galne precbovavanie strelnej rbrane a 
dvojnasnbny pokus o vrazdu. ked v se- 
beobrane poatrelil naziskinheada. V 
suvislosti B jebo vaznenim mu A. F. A. 
Bratislava vyjadruje sniidaritu a snaii sa 
zlskaf tinaniSne prostrredky prostredmc- 
h-om predaja pohfadnic. ako i toboto 
spravodaja, ktory sa bude predavaf za 
dobrovofny prispevok pre V Jeza 
Vsetky ziskane peniaze sa posielajii V. 
Jezovi na 7aplalenie obbajoby v jeho 
sirdnom konani Celkova odhadouana 
sums na obhajobu je okolo 100 000 Kc 
Prelo vas sSrovefp vyzyvame k solidarite 
B V. Jezom, ktoru mozele v^adrit pod- 
pornymi listami a poskytnutim financ- 
nycb prostnedkou, ktore su potrehne na 
jeho obhajobu, ako i inymi aktiuitami 
Adresa obvineneho: Vaclav Jez (19 S 
1976). PU 1 PS 37, SOI 29 Brno, Ipoita 
pre V Jeza je kontrolovana) 
Adresa, kam mniete pnsielat peniaje ■ 
CSAF, P.O BOX 5, 15006 Praba 56 
ASOClAcifl 
PERMAKULTURY (CS) 
Vznikia za ucelom uvadzania PK do zi- 
■ota, umoznenie spoluprace fudi . srre- 
iiejejmyslienoka tiei zabezpecovania 
a ftlrenia novych informacii Na jej ad- 
rpse sa mozte liez dozvedief o pripiavo vanych permakulliirn>n:h kurzoch Z 
ulastnej skusenosti mfliem povedal. zo 
iiroite stoja zato Adresa" Permakllltura 
CS.SIadkova21. 772 00 Olomouc 

PREMIETAMTENAMOCHDVCfACH 
22 novpmbrn asi n pol siestej rano la- 
slali aktivisti Greenpeace (sle nielen 
GP) na ceste pu JE Mocbovne, aby lo 
strerhy dodaukovebo aula preniietali na 
chladiacu veiu diapozibvy protr dostav- 
be je Ucebm tejto akcie bolo upozor- 
nif na nesplnenie ani zakladnych bez- 
pecnoslnych poziadaviek v sueastnom 
projektp eleklraine Asi o dve miniity 
dosia policajna bhadka a krSIko nalo 
jSsahovii jednotka Uiastnici proleatu 
vytvorili okolo aula zivu rein;, aby bolo 
io najdihsie mozne premietaf KuklSci 
riesili priestupok rredovolen^ho jasta- 
venia na lom tiseku cesty tak, ze zhodili 
niekofkych ludi ;o strechy dodavky, 
rfalsieho skrliii, nieKoFkycb hodili na ge- 
nerator napajajuci premietacku, elm ho 
poskodili Utokii sa neuyhol ani jeden z 
novinarov. Taklo sa v naSom ..priivnom 
stile" riesi nenosiiny protest, ktot^ so 
uskLplocnil mi mo objektu elektrarne na 
stalnej oeste Vraj blokovali premavVu, 
ale s Inu zacali byi problemy. az k^d' 
prisia 7asaboua jednotka a zaparkovHa 
svoje aula na druliej strane cesty 

SIEfOVKA 
Na svetejeprva broiurka o LETS, 3I0- 
venskyprekrstena na Siet'ovku Nazov 
vsak vobec: me je podstatny, doleiitS jo, 
CO sa z loho vyx'inie 
Ciefom tejto jeaktivityjeumoznil aby 
sle niohli poniiknuf oslotnym Futfom co 
dokarefe, svoje vyrobky, sluzby, infer- 
mfeie, ale iakisto aj co vy sami potrebu- 
|ete Mala by hez umoznif lepsiu komu- 
nrkSciu medzi fudmi, vymenu poznatkov, 
informacii o aktivitacb a podobne 
Ak sa cbcea zapo]if staSi ak poSleS na 
dole uvedenu adresu zoznam toho co 
ponukas (nemusi lo byf nic svetobom*. 
ale liez bytn nemalo byf AmviBy a po- 
dobne) Je potrehne aby si tiez poslal 
peniaze na tiac broiurky a postovne (asi 
10 Sk, alebo v poslovych ;namkaeb). 
Kpdzp zoznam adries je uiceny len pre 
potrebu fudi v Siefovke ;apDjen)i:b, 
dostanes az daljie cislo. v ktorom bu- 
des IIZ u'jedeny aj ty Malo by vyjsf pite 
do konr:a toboto rokii. 

KontaklSIEt.c/oSLOBODNAALTER- 
NATiVA. Staromesfka 5'd, 81 1 03 Bra- 
tislava, tef 07/ S40 481 K i/OOA VZALA> ALE I bALA! 

A lialD, ako bysa samo nebo lailrhlo Bol zacisloliiLjIa a mrotio 
nasich miest zmeiiil vorjny zivel na nepoznanie Voda braid vset- 
ko Domojy, mosty, totaine, koryta (iek a iiez to nsjcannejsie - 
FudBke ziTOty Ulice netfalekeho Krnoua sa v lii rioc zn S ns 7 
julazmenilynadraveprudy kalnej vDdy. Mrohedediryvckol!: 
Hyncice, Braiilice, Holcovice sa zmeiiily v zmes autin, padlych 
slromov a lagijn pachnuceho bahna PicFiali ludia, irleKala tiez 
2veF Mnoho zajacov i srn naslo smrt' •! lozbiirenycli uodach. Wore 
sa htiali tuznymi lesmi v okoli Opauy. Bez satici 2D5tali mnolie 
domace Z'^ierala, kto^e sa utopiiy bez moziiosli ujiiku pied istoii 
smrtou. Ulych dnoch snie okiem hroz a obycajneho rudskeho 
slrachu o osuO blizkych v knzouych nblasliach, prezjvali tiet dobj 
rudskej 5o!Jdarily. Ped tym veci jauiace sa ako dolezile a mnoho- 
kral tudi razderujuce zmietia voda niekde do listrania a India si 
vScsiriDU V tych fdikyth chuiracb dokasalj pomacl' iiplne neiisl- 
ne, fudska Pjavda, pocii ruflskej sunaleiilosli tii a tarn narusili 
spravy o rabovani a pocinocb Tudr, ktori chceli z resfaslia dju- 
h yell zbohain lit Ale hyeny sa na]du u;dy a vaade Vel'ka voda 
nam mnoho vzaia. Domy, zahradky, zamestrianie. ale i mnobyini 
tofko hyckane automobily, kloie na vinach plavali na mnoba 
mieslacb ahu korkoue zaiky nez klesii do lepkaveho bahra Pora- 
defi nam dala tiez ponajcenie a plylkosli (lazi „boj cloveka s pri- 
rodou", ci ..ciovek opar pokoMJ prirodu" a mnoho mycti, More vo 
svQJej psfadoinej podstate pripominaju skoi nelogicky boj ne- 
miuvnala so smjou inalkou Vedla lyclito okamzikov hrozy nam 
povDdeii Iiez mnoho dala 

Predoyselkym tak trochu zrazila na kolena onu znamu Fiidskii py- 
chu, ktoora sa slala koienim tzv ciuilizacic. Nie, piiroda si proste 
od nas poiijcat neda a snadje [□ lak i apravne Ide o lo, aby sme 
sa z chyb tiei poucili, (ak ako to urobila rieka v i^dnej obci v Je- 
sennikocli, kloia sa ,mnohe dssatrocia spulaiia umslym koiylom 
z helonu a oceie, uratila do avojdo povodneho koryla Zanechaia 
po sebe spiisf v podobe znicenych domov, vy.ratenyth sliomov a 
liplne znicejiahQ umeleho belonoveho kofyla Sola sputana rukou 
oloueha, me usak vecna a tak dues ui opat lecie v mieslach, kde 
je piosle doma Bez ohfadii na rotu, ci nevofj nas ,fudi, nasicti 
pFedstav o legulacii prirody Triifam si Mttif. ze valiaca sa voda u 
tychto knlickych julovycd dhocd vyvolauala u mnohycti okiem 
pocHu Lizkosti a bezmocnosli lie; pocil naozaislne] ucly k zjvlu, 
klory je pre zivot nevyhnutnyin piedpokladom. ale ktoty vie fovna- 
kodal cloveku priuckul 
Voda opadla a odstraiiujii sa skody 

Esle dlho budu vsade slop/ po .efkej vode Do potopoii ztiife- 
nych miest sa poslupne vfacia ztvol Rovnako sa pornaly vracia 
zvei do miest. z ktoiych musela prchnLr pfed hesniacim ziviom 
Moc by soni si prial, aby ta uota k nespulanosli a vcFkosH ail v 
prlrode, jaom sin e mnolii pociU l] pii zaplavach, v tias zoslala i v 

dnooh vaedn>i:h, kTudnych Prolelas zivolem ako letavice, 
chuilicku lady, V mziku zas lam 
Konielu neudtzim v igce, 
kdyby len chvMi, takje to klani 
Snad jen tviij obraz na hladirie 
na chvlli spatrlt amim, 
kdy vlnky stribrem ojineiie 
pripomenou Ivijj amich Maze nam toliz pomocf 
odstfarat z choiania clove- 
ka vQoi piirode zname veli- 
kaastvD a pychu a snad' i 
tfochu napomoze lepiiemu 
chovanlii k prirode bez 
£bytocnych frazi a klise 
Ona sa toliz bez nas obi- 
de. my vsak bez nej me CONZOOM C.1 

Novycasopis na dosf vysokej urovni Dosf 
zaujimave clanky o ekoloyH, Earth Fusl, mpe, 
vajnitiach a spravodliuosti, poirebe pia- 
c;e.nioznosliach uyuzitia konope njrasle fasr- 
zniu, obchodnych spolocnostiach a inom Na 
formaia A4, dobre graficky jrobeny Cena IS 
Sk 

Kontakl- Slobodna alteinativa, Staiomestka 
6/d, 811 03 Biatislava 

TAO PRIRODY 

Sice slarsia, ale vefniidobrakniha Celaje 
vlastneotom.zepriroda a svet okob nas |e 
nieco viae nez len zoskupenie atoniov, riade- 
nych ly-jikalnymi zakonmi a popisaldny vede- 
ckymi metodami, Na zaciatku autor patra po 
korerioch diieinebo lechnokiatickefio pohtadii 
na svet, opisuje vlastne aj hisloriii moderns; 
vedy. Dale] uysvetlLije nlekloie nove teorie, 
potvidziijijce io Co nasi predkovia davno vedeli 
- ze Zem a vsetko okolo nas je zive, ale lie: aj 
exislenciu dusi, tolektiuneho vedomia a pn- 
dobne. Ku koncu sa snazi ukazal co z tohto 
znovunajdeneho poznania vypfyva pre nas zi- 
vol Vefmi zaiijimave cilanie, pncom clovek 
pnchadza na suvialosli. klore ho piedlym ne- 
napadli. Da&tafv knihkiipectvach, alebo na 
adreso. Gafdenia Publishers, P O.Boi 7 ESQ 
07 Bfatiiiava S7 

EKOLOGIAPOSPOLITOStAZIVOTNY 
STVL 

Ame Naess je znamym zakladateloin ,.hlbokej 
ekologie" a urnavanou aulofitou vo vedeckej 
lilo!ohi Kniha je je] dolezitou vypoved'oii, filo- 
zofickym uvodom do lohlolypu tilozode. ako aj 
navodom pre siralegiii ochianarskyoh hnjti. 
Cena 89 Gk. Mozte so ju objednaf na adreae" 
ABIES - uydavaterstvo LZ VLK c d 201 032 
13Tulcjk 

PERMAKULTURA V KOETCE 
Je to sjee dosf lilla knizka, ale sii tam zro- 
Jumitel'riQu forniou vysvellene pfincipy a 
moznosli vyuzitia permakultury, ako aj niektore 
prakticke riesenia a iiauody Vzhradom na 
svojii vel'kost" lothii veFa sloji Pitoite si |u ob- 
lednaf na adrese- fJakladatelst.'! Syoergia, 
zasilkova sluzba, Na rovnosli 22 130 00 Pfa- 
ha3 

SESeSTACN"^ JiVOT 
Vybofna bioz^ii ka s piaklickymi navodmi ako 
SI veci lobit sam. pestovaf ai polraviny, liecif 
sa pilrodnym aposobom a mnoho d'alsieho 
Najdete tam vela inipiracie 
Kontakt. Infosrefzelenelio anarchizmu, Matus 
Raomsky Usiakova 2, B4101 Bratislava DHARMA Zl/IERAT Zvierata sn rieoddefi- 
tel'noiL siicaslou mojej 
praxe Ja som si to tak 
nezariadila vedume. Tito 
moji pribLizni v podobe 
vtakov, maciek, bobrov, 
vikou a dokonca i svabov 
sa objavovali na ceste, 
prichadiaii ^dielaf vhFad 
a iicenie, alebo len proste 
zdielalprax Ejisloval 
macati bodiiisaltua. ktory 
sa jednej vermi tmavej 
z..ta"!L^ alfoTadll'^tl'' " ^"""k"'? 'f "?'■ "r."^'''"- "" ^™''" """^ ^^^ ^''"' -- f- 'i^^dsiatich minolach chodze 
f m V rrj ''^'"'^''- ^"'""^ '°'^ Po^o'ovala svoj dych a .vedomovala som si teple sinko a 

krder lasloviciek Ich pohyby bol, ryclile a rylmicke ■ vzniesi, sa do neba a behom niekorWoh sekiind sa zmenili na male 
, bir^''^,'' Zr"' ^'""■"^■.'^™-'^° -*"- - -^1-'" — ., sklzli nad vodu. ich cie7ne kr>dla tvorlli doko aU 
cl ™ r "^'*^^Y'Y°'™^"'"J«^' "'-^'"/-^ myilienkovych pochodcv, prichadzaj^cch a odchadzajucich, ob a .jiici- 
ch sa a n i.n.c,ch krdFov myalienok. nekonecny rytmus, na klorom som ani ne.lpevala, an, ho neodmretala Myslienkl 

lu 'Lo v'^r r '""'"^ ^^^r'r "^ r^ """" ^ '""*'" ^-"^P^"- Sadia som s" blizko moh a dychali sme spto 

noci ob|av,l,abyzaviedol 
moje deti a mna naspaf do 
stani,, ked'5mezablLid,lina 
mediiacnom sualredeni Pri 
^ H- \ •■■ - 1 L.-^ ■fev /N 'nM9!L isdnej prilezitosti moja mala 

' W'H \ — -k^y / ^-. ^ ^'-J^Ji^ jpgpl^ miestna sangha drzala 

dharmouii rec u lastovicieho 
napajadia, ked'zlietol zo 
stromu kohiit, poslavtl sa 
fired nas a zveacia zako- 
krhal a potom zaa odletef na 
slrom Pritomnyokamzik, 

Sak,am.n, Buddha dosiahol osvie.enia vo vel'kom lase na brehu r,eky U.c„e bof obklopeny'mnol";l'oren.ami 
^ZTl' ' ."' "I^^/V^'^ll =l'ra=c,, aby ho ochran,l, pred sinkom Ked zacal .cifinych, casto pouzival b^^ky o 
zv,e.atach p„behy zo svoi,ch vlastnyci, m,nL,Iy^h zivolov 2o sposobu, akym rozpraval tieto p ibehy I»Iq lasne ie svoie 
z ,e,acie zivoty povazova za rovnako dolezi.e ako F.dske a .znaval. ze .vierata su schopne na,hl"s,7ho ToTu a obeH 
t^TllT/T "^"',P"^^'^'"-,'-'°. -''V ^'toraznil, ze nielenze ame z,l, ako zvierata v n,inu lyoh vtelen ac ae vfe I 
ky oslalne druhy sd v lomto okamz,k. pr,tomne v nas Vsetkym prikazoval. aby m,lovali a chrailkazde st.orent 

Ked- je nasa mysel bdela a lasna, prirodzene vstupuju do naseho zivota :v,erata ako spolocnic, a pomocnici 

kmi'son, n'T" 7' ,' '!■ "'^ "T'' <"''°'' ^''^'^^^ "- ^^ -^'^-^-"^ o6 "^^^i vlastne] m^JeF^ied'nrekoymi ro- 
kmi som mala velkustarost o svo,ho roztrziteho pr,atera, ktory od,s,el na nejaku dobu San doiasnezenych ho, Ma" 
ame med.i seboo hiboke lo.pory Neskor som sa do.vedeia. ze prave vo ch.iN, ked som myslela na svofho pnateFa 

Ga,a, nasa Matka je ,ozpravacka. Jej piesnam, sl. nekonecne zrodenia a smrt, nespocetnych bytosti Wore vystuon- 
J., z ,e, ry,,,,. a vraca,. sa do ,e, tmavej vll.kej naruce, aby sa ob,av,l, ^nov. v ,ne, podobe Pre tych z n^s kta p e^ ™,o 
pritomny okamzik ako l.dske byloat, su pribehy, ktore nan, roipravaj. zvierata a L,^ rozpravame o zvieralacb ,'edny i 
^b,T,i;ir*r':r''"^= ^^^'^'""^-^^ ^'^'-^-'-^ ^ -oconame rytmy nasich zvieracich p^buzn^ b s zne . s na- 
simi.ytmam, Vskulocnosl, to s„ nase vlasne rytmy A, mysme zv,e,ata Ako sa prehlb.je nasa pra, Dharmy bdebsf 
tia n' ":r,n IV It atoM" "-■" f I"','--' ."f ^'-'^ Transcendu.eme po,my naseho od dele n'e ho ja a hie a oht by 
tia Nazor na l„Jsho ako stojace oddelene, alebo nad ostatnymi fo,mamii,vola sa vylraca. Zivot je prezivany ako iedC 
ne tkanivo, neposkodeny kobetrec Gai^. Vsetko,e jediny pribeh, pieseh Gaie Zac,name rozoznavatne ^t^d'a nafei 

vzZh'nt:^'' ""rP '""""': 'r'' ''""'''^" ^ -"^'^"^ -"^^ ^°"^'"' "^ "■""■'■^ ■' -^ ^ -omto otLmzlto mo eknlt 
i^ZT' ^T-r ^ """T^^"" '- ^'"P^'V^" ■"^'""to-' Piechadzaju nas,m, pWcam, Sncast, kivi ktora pr^d, nas mi 

sa neuslale msni, presuva. Nic me je znicene, n,c n,c je predlym am polom 

dhv Prtd"„i',t.",f ^1' ^^° ""^'^"' ^'^'^ '"'"'"'^' ^'' doslojnost a vyrovnanosf je zrovnateFna s vyrovnanosfo. B.d- 
dhy Pred n,eko kymi tyzdnami som so synom ob,av.la v nase, pred^ahradke mrtve mlada veve.icky Vyzeralo ze zo- 
mrelo ^plne nedavno^pretoze ,eho telo bolo este makke a teple Poctila som amt^tok a na chv,,,, som^Topa la rnk, a 
t^ZllT' ^f \°<"^^''''-l-^-^'". -I« '""i ^y -' Povedal, ie veverick. pocho.a Kecf som sa vrat,la do™v Lide- 
pisrno mo'ho fyna ' ° """^' ' prrpevnenym k.akom papie.a Sklon,Ia som sa a c,tala som uMade 

Tu lezi 

inala milva vevenclia 

z ktorej bude 

Ruza ?2~2~ 
preh psdame. Korko bytosl, .aliuh^e de.r,e s.0,01, neschopnoslbu vidjef ich' Ziad.u b^osf nfi-nozem^ raozaj .hranil 
be. tohc «by .m« ,. ™»,dol, KoFkc hmyzu sie dnes p,et,l,adl,? S<.pt^1. . .smi.vate .s ™ s.. JoT/hTpLrp^emr^ 

sposDbtl tyhubenie nas aamych a uselk/sh oslatnych bylosd 

De|.™ p,;,x bdetasH moj^me ozivif pouzilim galh, kmtky^h b^ni d bdelosti, C« dep pouziirme prislnsnu Q^|i,iJ 
Jerf 9 od„,.m. .», dy. « ..mev. G.tha na. zavol. pa.paf do p,.tomneho ok.mzi^ . ,,TZ L™d' ! t'.p ax 

vime '^^^""^\^J^^°''^^^^^^' <"''"^'^ -s "3 ^''I'ehQ cbveka 3 .sniejete sa. Ketf sa uklarate, nef>hate p,iJ5lgafH.: 
budijci Buddha 

rjll . 7 ■■' '=.'f ."^"V^"™ ^^l^"™ jast^nck™ .^diac™ p. d^, . pred sp«.a«>^ d.ozdom, .pievaj.,.tm 

Merafiicb pribLjnych Nasa prai za>/l?Jovara n^^imi ZKazkami so zvje^atami moze hvilndf, 

Afo^ii Ho Sviibia gaiha 

z cisleho uyplatnebo pjHu 

stioram svabi tius 

nrc znesvalene, ani posWrrene 

klanini sa svab fvojmu 

prelioslurickemu rodokmenu 

Maznani'e (Tiiicky 
hiadiaca luka a jemtia ^isf 
jedno bez diuheho nemozu byl" 
spolii hTadajj Litoeiite 

V Jomto Dkiimziku 

Pocliouavanie mftuelio zviersl'a 
iolo lelo 

Bkry/ajuce !ia v Zemi 
skoro precitne 
ako kwel 

Pocujejii vlaiif spev 

cervi 3 limyz udrziiju 
spev kloiy blazi moje srdce 
sriibiijeni ie biidem sluzif druhym 
s l^skou a porozurnenirn 
abvsa tcb -irdci? ohoriii dbainip Miiiame mitve zvieia na dialnici 

h'o|p tclicko maly prialeFj 

je dhaly zvop 

viaeia ma k: mojmu dycbu 

pripomma aby som je:drl pozorre 

a obnovll Bvoj sfub 

cbranif vsetky iive bylostt 

Ked" vidim zvierala naurajom sa pozieiat' 
sijcit jp III pre obel" 

sucrtjfi fu pre blad dravca 
klamam sa zrarij^mij vlaknu ziuola 
davam sFub vjlrvalo UBilovaf 
o prekoranie ^rodenia a srrrti 

Kianfam 5a molyi'ovr 

boithiEattva ria fcridfach spletpneho suella 

fitlivyosNnyakodych pli vedomi 

apeFujes kvety 

ktorp krmia tvojs farsbne kndfa 

rriolyf, kveJy a mo]e rjpj 51J JEdno smilefny kdu rJe^ol lajomslm iivota z Aluny do limoty Dues lezia liftij posvalne objefcty 70 zlala vo jitiinar.ti miizei, bez vy- 
znaniu a iiinkcre. Nevieme o ni-ch nic 

n vyhipuli ii-li vim ..Mi:r,iii r, (yjriprpsl.i/: inu:Mi loptpr-'nl ivhit M,ih ^stv krxlyrJ zltilf- r,<x-J}v. qi'lf lxiinH:mi 2lnln aiipvf Sti- 
lt Mliul.ii hml vScmo V2:i: a IpiTtz ^inulinK! n viillnio li? zcni ^lifiat svtnii r,ili! pm vn.*:!: cl>nmliwr,r ■ 20 ?rny vyl>ei-6le iln)o 
ri v.loFfty in"it?ir)ly. " 

■ptfUifr si Itsrieli' tok vrfa pmifriikiv ■^ tinny, 70111 k,i sHilf vim- iisl.ihujp ;i pir-lo Mainn iMmyil.i "io iKfiSon} timliii; 
iiliy tUH^ s:] iiKlil:. ?e MiMlf.! I>nil I'lplne fmcliopil "" 

Kogiovia v?ria. ze posvalna energeltcka 5ip|", klcra udrzuje Zem v rovnovahe, 5a Irha ra kusky - bnvori Eieira v zai.'ere 
filniu To bol leda dovod. pteci> -^i ras zavolaN Ale prenn sj si Kogiovia laki isti. ze Zem je v rebezpecenshe ? Odpcvedje 
vysoko na vichnlknch hoi Jelo najpoBvatnejsie mie^ln zo vsetkycb Mii^elsom sa vybfsf za nimi. pietoie je hj zriroj ich liz- 
kosti a ^Irachu NajuyzFiamnejsie obrady su tie. kfoFe zlioia ?na5a|ij k iporu a ai mora sp.il hore OdzrkadFjju piirodzeny 
cyklli^ vody, na kloiom ravisj csia Lirodnosl Eie^ry Je t j hirdra - Paramo. Hoia je te'az cela zlla Mate hy byt' zefena Kriky 
hynii. Voda vysycha Vysytha Paramo Kedysi lu bol vsade sneFi Teria Mo maju na my5li, ked hnvoria, f.e inbime njeco, co 
pnuadja ^i/el kii skaze Sierra je modelom siieta Menrme uzduch a nhlohii a rovriovabij zii'ota Kogiovia iiz ■^uojimi niagi- 
ckymi ukonmi nestadia iidtziavaf suel v rounovahe 

'Vzali mmlty 7 Paimnn. pri-dali inmiiy Vtii'Ici .;ii/ifai;»n« ,v fym, frnfumm niml-il kQni<X avaln. >1fc hiirtciTKl ffonaCtWire, 
svo( /iiolp fxi^jarova'' " 

'Tiimz i;zovii(;in= svel Alo clicame. -.itiy MiatJii liiM vtnipl. Ic jcm in'in->lu op,it pilsl KlmthiiK- hi bsit^m Nnchceiiic, 
3t>y tu v."Jiipti a vyivSovnl n,'!!:. Tak vela kiha ul inicil Vidifo^Nip Clidnt? ' Nip Bud zcifnf cliApal, alplxi Co naslane ^ 
Toiezaflsfoldziic." 

Kogiowia zalvarajii za sebou brariL - synrbolicky j skiitocne Fiim sa konci T[m filmarov odcbadza 

Dolem, akyzaneciialpobyiniedzilndianmi vSierie na Alana Ererru bol nalolVo htboky ze onedlho po ravrale so 5pria- 
snenyiur dusanii 7aklada vo VeFkej Brrtani The Tairona Herrtage TruM TriTSt dedicsfja Taironov zartierany hlavne na zhro- 
mazdovanie prD5trjedkov pre zakiipenie pomdnych poremkov pre Ko.jEoi. Wore jm boll ndobrate Poriadaiu prednasky, 
zbierky. premieta sa nim po celom syete, sm aa my^lierka filmu V 5vo|om Zprauodaji ■ obcasrikL, Trust (lohorca spomi- 
na aj dabing videofilmj do "Ceskoslovenciny" 

Mtozno malokto vie, ako je polriika Kolumbip pozorulindne tfalekozraka a vethnrysa voci jej doniorodcmu obyvalefstvu a 
je| ca5li amaznnskebo dazrfoveho pralesa Podia nove| nstavy preberaju indiani pinj poliliekir zodpovedno^f ?a svoje lize- 
mia 0-D rokii 1992 boln odojzdsnych inriianom 15 milionnv beWarov (oi^laif ';§csia ako 2'4 Brrlanie) 

Kagiovia pozyvaju po pal vokoch Ereirii na dalsij navsie™ a len sa ■; timoni vybera ihned na ceslu Kogro^ia poziadali 
mapu. na ktnrej moiir zisbf sidia inyr.b domorodych rrarodov, Wore berj na vedomie ich slova To bude pn5olstuo - odozya 
Mladsiehobrala.kloreimprinesu.Ereiiaceikomdobrsnechape, precohoopafpozyi-ajri Predsa kerfskoncil svoj prvyfflm 
^avreli za nim dvere - symbolicky i ■ifeulocne 

Ereira tam nalaca ktalky Film pre BBC najnoi-sich iidalosljach vo M'de Kogiov Ramon Hill, st'/tri'f doslojmk pre public 
relations Kogiov(napolyKDgr,napolyA5ario) naarhuie. aby sa pie Mladjieho b'raia nalilmovalr piiocipy znoi-jzatesiioyania. 
KFucom, vravi, je ze predlym ako zaonele malenatne jnovuzalesiiovanie. mu?! sa Lirohit montalnp ^aiesnovanie (medilacia) 
a duchmne znovuzalesiiDvanie (osadenre pozemkii spravnymi kamenni.t Vysvetfoi/al akp 5a rozlicne rimhy kameriov pouli- 
uajii k revilalizacii zenie 

Tesne piedodcFiodom sa tim siretne s ob|avileFom Straleneho mesfa Taironov, ktory praciije leraz ako horsVy uodca po 
vrcholocb Gierry Tento rok. hovori, boli obchody vetmi zle : sneh sa znovj objavil na stiloch. Fadovce zacali rasl pn/ykrat 
pocas jeho Jivola a boli aj nebezpecne lauiny Nieoo 5a zmenilo a u? tiie je mozne vyirezl na linru Zda =,a. ze v Gierie do- 
chadza k pozorjhodnym veciam a Tairoiia Henlago Trust pn nicli jobial yyznamnu rolu Mamas potrebj^j robif obely na 
vsetkych CTojich staiobylych mieslach. Ceiy prates integracie Kogrov do politickeho 5/5temu a rozsirenie dnmorodvch prav 
ma lu teda iba jeden crel umoinit im vratif sa v pinom roisahu k svojej duthomej pracr. to jest udrzovaf svet 'j harmonii 
pracou V Alune a robif obety, More majj byt' rohene na danyrh mieslach 

IJa Blrelnuli 50 staresinami Kngiov mal Mama Juan mimorrattnu rcc Povedal, ie ked sa lorhodli uiobif Film neocakSvali 
od toho nic zvlaslne. To bolo aj odkazom filmu ■ 'Vidi to mladsr braf ' FJie. Chape to ^ Nie ■ FJo Manra Juan homri, mylili sa. 
Film priniesnl jasny, widileFny a hmatateFny uSilok A sposnbil, ze sa veci zacali monif k lepsiemu Neoliycain/mbolo vsak 
hlavne konstatovanie po jeho vyrokti, Je sj -Starsimi bratmi. klori maju redomosti k-setkych veciafh matenalnych i du- 
chDi'tiych", Aterazjelii priznanie : "Vieme toho vela, ale niekedysa myHime' 

rulamas veFmi naliehaju, aby Trust nadalej pokraioval vo svote] piaci Ereria odchadza do Kolumbie po treti rsz - ked 
nataca prp BBC Tim Siro^i Frandsnv, Dokeovi. V roku 1996, crtchadza z BBC dp vlaslnej 5polocho5li. Siir^Fone Films 
PfyyjehofilmbudeDlndiannch kmeria Fiflandan to severne] Dakoty. ktori budu fiez :ozpravaf svo| podivny priheh ten vsak 
«ra| nema absoliilne nic spolociie s Kogiami Kam^elaris Tairona Heritage Trusi sa 5lahuje na Antropologrckii katedru Wa- 
leskej Univerzityu Lampetn 

Toto je zatiaF od Starsich bratov vsefko Jp to vlastne iba jedna z indianskyi;h epizod poslednych cias - oktem nicFi sa 
rouhodli prehovririt o svo|lch do-teraz utapvanych vedomostiach aj rne kmene Indionoi' a dnmorod/ch narndoi' Videokazpla 
■Zo srdca v.'ela - Varovanie Sfarsieho biata" a jej 10-miniitovy dodatok ako aj sloven^kp i> anglrcke k6pie Zpravodaja Tai- 
rona Hetitage Trustu mimo loho aj farebno kopia folografn Indianov Kogi mdzp pre zaujemcoi' dodal autorka clanku 
Ing Jana Bohdanova 

Haulickova 39, O40O1 Kosi:^e, lei. 095-53 37B5Z 
e-mail bohdanova@sep5 ke.sanet sk ^7 


V,m. z. ., to „...<,^ ,„y,.e, C».en. „„ .M ,.A, c,..,„ po.«/aC Mi„M,em. t^tov, skullcnO p^W. k^to,' ^L' 
•us ho wc, Ui s< to<(.o (,,/ra V2d/, Uf i, «a/, 3r.,.z<.o. SWika i, H.,ezd s^-et J,,;.^ Jfe;/,y (Jo l>y sj n,v,hl> kXl,TZ 

uinycds Dci spauKu a leilld KogiQvia odliadi;jij smj pnemairy vek na 90 rokov 

je p,e .„ch ochr^TO^ a, lenoi, PalJca pokryta ■,ipr,am p,edstavu,uca m^zskii cssf sa oltera o vrr.h^ak am v*ara L 

SJSle ^ebe^pecna (problem patna.thal.j ako <,a p,«ja™|e . dnesnom svete, pozn p,=,kl ) "Popp.i," le zriiiKom avilizacie ■ 

'.Lna! I'^o::. TT ""^"'"^ ^' '^"' '"" ■■■'"^"'^ '^ ^ ^'^'^"'^ - '^ '-™-i' ^ ^^fX- Malkp. Chap c ^k. 
oaemnasi lokou sii obfadne pnjimaFii za mjzov a duslanu prvykial svoje papoHo 

^,■0 .../I teMZ ;,i;cfeS ,™,s,e, .f,(.o.d( /k,zo,/,os, tomu, ,;o iK,v^,.s Mam.s yVe^,™eS ;edr,ix;^c/,o z,«zo(/)i,n<.-,o™ft ^toto 

:rt;L'rraZ: !;;:r"" "■'"■^ "^'""-^ ^'"'""' --'^' "'^'"' -^ -™ ^ ^^^.r- -r; ^r;^: 

'Mam. ,,o.or, J^ StorSi i>nn ^^, ,<, z. vfer.u. .. ,x-.„e . ;,o,.y, ,™,.. p,.W To ,.d .J ,.T^^1u^^Zhc .J 
pio v,xk,. hlon, p,^.n,o, n, pn,o,h, - i,, za sffoye - ted',., ,,7, ^^^.z,,^^ n)us/3p/a/,r "F.n-T"^, ^y 

p^nt'sb^^lVAM''''''^'''K'^''^ -dalcz^vot ^s.femu z,«^u, ..1, oddefo„a[o od ztl^znych k,arov,t,.» Eu.opy No more 
pnmeslo y.ku lSi4 na pol.,«.e Jurnej Amer.ky lode. kd. k^pHa-, predial t^nlc dck.merl '■UisfLijem »as ze. pomoco. 
Bozou b.den, vies, ™|n. p,a„ va,n vsa<;e a aky,„korvek sppsobo^i a podrobim si vas a prmutim vas k posbirosrcT.kv a 

d»^enl Luo, S.Y zr,.x:-p,/d /m.xAl,. y^evt^i, & ,uiw a ter, /^^z.-,(-, AOe //*,W, . VC'c^ „am p.„t,(, z l,:,mov ^kZZJ^k-,7-, 

^^zzz''-"'"'"' '"'"■" "■'-' ""■''"""' '""'' '"""'"''' ''-^ ^^ -- - ^-'-'^ -'^-''-! »"r .i'<A:"r;^^^ 

do mersich mie^l « ho.ach, vacsmoi, pQsva.rych „„i;=. Mamas. Tu poEUjpne zaiozil, rovy sposob zivota pre tfch co u^e7 
Indian, sa „a.c,l, od Spamel^v cho.a. dom^ce z.,e,a.a a p^.lo.ar „=.,e d,.h plod.n To zi-ar^enairjem^hl it™" stab " 

no nikdy ,u r,k,o „ep,es,up,l na k,..,ars^„ P,„al, zel.z,,. nashp,e, mafely a ,yle ate cdn,,r.os,r^as Vl^Z '^^^^ 
p.smo Odm,«N, p,„at vse.ko, co by zmcio prgamzacL, a ,c«, d.cf.oine ato a, in, .U. air, e .d^y 

<M .,wn>y «,, niaiu. V^<>,c, „.„u ^,Mi,,x,. Mu:,„„.- „.,.,.>, - ,„.,„■ ,„^tco. u ,.>volc-m^ Ke<rL Z,^n^ mtom'k.^ 
;*-,ftlymt..i.,,x.^rimd,,e,dAar,«>^,y™((m■Md^/■■-'B.v^(u((u^y^cV,r,,,dz;,r7,/» " '^e.ria „e(,;L«™e, pj(or™„ftttf 

Vrn^'iCL a ol' b7 Tt '''''T^ " '""'' '" .,cba«.a„e v specal.am dcm^ al.bp „ ,asky/fuor sat^dLa, o 
^ta z^ilvlVr^. . Tk ""■^''^''""'^-'^ <;'' ^^^^' ■ ^"— ^t' v-tky.. z„L,c,c., v.c, D.e.a .ybrare z. Mama ^ v 
SrVb^sa win.n.^ b^ =^Ko mysl.erku Jel„ l^.cK. zr^y^ly sa .drz.j. naz.ve, ale iba lak aby vyzil, . iba lofko L- 

ninm h , ^ f ' '■ '"' "^"'^"^'^ Wadcm Zi.d.s, maso, zi.dna sd!, iba vl.z,>a vcda „a p,t,e Mama 

(om. E>isl«iu body, kde sa tieto d,.,, svaty s.l,etava,u na lakycb posvaln/ch miestacb boN stromy o.eaare zlator, Te*ilo ne- Byt' tym, cim naozaj sme. Prelomenie tabu V mojQm chrame som bol prvym mnichom, kloryjazdil na bicykii. V te] dobe iie- 
emstovalj gathy, Wore sa recitovali pri jazde na bicykJi. Musirre prakljknvaf 
mgdro, na urouni doby, takze som redavno napisai gatbu, ktorlj rrioile poLzJf 
pred naslartovanim vaseho aula Dufam, ie vam piospe)e. 

Pred nastartovanim aula, 

Viem kam idem. 

AutQ aja sme jedno. 

Ked' auto ide jyctijo, aj ]a idem rychio. 
N i eked y naozaj nepotrebujeme isf aiitom, ale pratoze chceme jjsf pred sebou 
sa^ym, jdeme a nastartujeme aula. Ked sj zarecilujeme gathu .,Pred nastarto- 
vannii auta viem. kani idem", moze to tungovaf ako lablesk- zraiit mozema ui- 
diet.zenikamnemusimeisf. Kdekpruekideme, budeme mar syojeja so sebou. 
nemozeme Ltiacf Niekedy je lepsia vypnuf j 
motor a urobif si medilaciii v cliodzi. Moze 
to hyf pFljemnejsie. 

Tvidi sa, i» la poitednych niekorko rokov 
boir dva mi|;6oyBtmrcovych mil lesa znice- 
ne kyselyiti datrfom a za ten scasti zodpo- 
uedaju aj rase ajta. ,Pred naitartouanim 
aula u,em, kam idem" je yefmi biboka otaz- 
ka. „Kam idem? K svOfej vlastnej skaza? ' Ak 
zahynii stromy, zahynii aj Fudia. Keif ne- 
JiiQZU zif slromy. ani zyierata, ako by sme 
mohli zif my? 

.Arilo a ja sme jedno " Mame pocit, ze my 
sme pani a auto je puhym nastrojom, ale to 
nieju pravda. Ked mame auto.zmenjme sj 
Ked' mame puskp, sme yefmi nebezpecni. 
Ked mame flauiu, sme prijemni. S SO 000 
atomovyini pumamisa Eudstvo slalo najne- 
bezpecneisim drlrhom na zen,i Nikdy pred- 
tym sme neboli tak nebezpecni, ako dnes. Musime si to uvednmii'. Najzaklad- 
nejsim piedpisom ja uuedomouaf si, 60 robime, co sme, vkazdej niinijle. Kazdy 
dalsi predpis vyplyva z toho 

Aby smeuedeli, musime sa pozrief na veci do hibky Kerf ma plavec radosf z 
cistej vody v riei^, musi byf schopny BVt riekoii. Kerf som obedoual s nie- 
koRiymi piialelmi na Bostonsltej univerzite. sial som sa pozrial^ na Charles Ri- 
ver, Bol som dlho z domu a kerf som jvidel rieku, vefmi sa nni Tiibila Opustil 
som svojicb priatetou, zisiel som k rieke a qmyl som si v nej tvar a noby, ako to 
robim doma. Kerf som sa vratil, profesor povadal' „Nerob lake neljezpeciie veci 
Vyplacholsisi vriekeiista7'Kerfsomprisyedcil, povedal mr ,.Mal by si sa da( 
piebliadnut", a pfchniif si injekcip". 

Bol som sokovany. Nevedel som, is riekysij takznecistene Mdzie icii iiazjaf 
mttuymi iiekami U nasaj zemi sii rieky niakedy veFmi kalne, ale nie taltto spina- 
ue. Ktosi mi liovonl. zev (lemeckom Ryna je toiko chemikatii. ze sa v nom daju 
yyvotdvaf fotky Ookazeme byt dobrymi plavcami, ale dokazame sa stat riekou a 
prezivat strach a nadeje jednej rieky? Kerf nie, tiema mier sancu. Ked budlj 
vsetky rieky mrtve, tiebude exislovaf ani radosf z plavania v nake 
Akste horolezci, alebo akmata radi krajint, les, viela, ze lesysu plucami mimo 
vaseho tela. Mysa vsak cbovama tak. ze sme umoznili. aby boll dva miliony 
stvorcovycl, mil lesa znicena kyslym dazdom. Sme uvazneni u nasom malom ja, 
zatiai CD nicime svoje viicsie]a. Jednoha diia som si naraz vsimol, ze SInkoje 
nroje srdce, srdce mimo mo|a lalo. Ked prestane fungouaf SInko, moja drphe 
srdce, tak okarrzile zomriem. Musime dokazat byf svojim sKutocnym ja To 
znamena. za musime dokazat byf riekou, musime vedjef byf lesom, musime 
vediet byi' sovictskym obcanom. Musime to urobjf, aby sme poiozjmeli, aby 
sma mall nadcj na buducnusf. To je nedualisticty pohrad. 

Tilth Nnal H^tih 
Existujij titcite predatavy, ku ktorym 
mi spojocnosf nadovoCuje pristLipir, 
Dozapadnebo mysienia bol napro- 
gramouany iircity slovny kTuc - |e to 
utok reakcie, ktora sa pevne zako- 
retiilav cynizmu a sam sa prejayuje 
vo vysmectiu (cliytra forma diskredi- 
tacie myslieriok. nezlucitefnycd s 
kjLibom Itorpoiativnaj chamlivosti: 
obracia lie myslienky na 'Alp). Je 
nam dovolene pristupit' na urcita 
myslienky aniropologov, aby sme 
ako vynikajiice myslienky pouodnych 
obyvatefou vide! I piispbsobivosf , aby 
tlemuseli byf uplne vyhladeni z tejto 
dimenzle. Ich kulliiry sii vedene k 
tomu (pokial biedna tieskoncili V 
nejakycb skriniach) abysa udrzovali 
V ustnej tradicli, ich staroblle spdso- 
by, icti naiilady, iivotne slyiy a ich 
nabozanstva suu intelektuaine tole- 
rovane (pokiaf nie su rovno vysmiate 
ako pnmitivne). Slaty a Bob zakazu- 
jj. aby SI sa piihlasil k niektoremu z 
lychto smerov, inak budes oznaceny 
za znidu. snilka. carode|nlka, zpia- 
tocnika, atebo liplneho sfalenca. 
Tieto poznamky ale sikovne zabiida- 
;u na fakt, ze vsetci nasi predkovia 
vyznauali prirodny samanizmus, kto- 
ry sa da zrovnaf s tym dnesnyrii 
Pol^iaf ten samanizmus nie je uni- 
verzalny, potom je podobny uo svo- 
jich praktikach, kodexocii viery a 
metodach, neobliadaiijcich sa na 
narodnosf. rasu, alebo lokalizaciu, 
Moji predkovia (Kaleddnovia) boli 
sucasfou Pild&keho iiaroda, ktory 
bol podrobeny, internuvany a vyhla- 
deny V 19. Storoci, ale jebo umenia 
prezilo u kaltskej apartacii. Ja teraz 
beriem tieto Itadicie za svoje vlastne 
a nenacliam sa dohnal^ na kolena 
zrazajOcou reakciou k tomu. aby 
som zamietol jrcite zakladne princi- 
py, len preto, ze tito Stan predkovia 
sii V ociach dtiesnych necitlivycb, 
neprirodnych. modemycb spdsobov 
mysienia ..lilupi", ..reakcni", alebo 
..sialeni" Tuto planelu nezactirania 
gufky. alebo volebne lislky. ala len 
funda mental n a zmena nasich posto- 
jov: znovuspujenie s prirodoj na sii- 
nom duchovnom podklade „. Do- 
kiar bjdii revolucie tuorif len nove 
institucie, potom bjde stale u po- 
predi tykaf casovana ekologicl;a 

bomba 

Sedilion 

PERMAKULTURA 
Co ta pefmaJtullura je? Je lo vlastne sposob ako navrhouat trvalo 
udrtaleFne a prtom uysotio produktivne zahrady, baltony, □vocne 
sady, patky, lesy, farmy, ale a| tale fudste usadlcKlj.obce. lidliska a 
mesla Nezaobera sa len pornohosfjodarslvom ale liez rrcsi tiavrlio- 
vania Oomov, Wore sii v silfade s priiodtiu (iisporne, pricodne male- 
liily a pod I, vytvaranie a znovjobrovovame komLinJt (koniiimloj 
moje hyl' aj ob/vateFslvQ jpdneho dumu, pripadnp ulice a pod.l, 
mpeslne (aj neperiajne) etoiiomiky podpora mieslnycli ofgatiick/ch 
roFrikoj riiifmi z mesta a tak dalej. Vznikla zo ziozenia bIov Perma- 
nenlna kultura (trvala). Je] pnekopnkom bol auslralcan Bill Moljison, 
ktory po sklamani z reijspechov u 
Iradicram ochranarskoni hnuti sa 
zameral na vytvorenie praktickeho 
sposobii, ako labranrf Jalsiemu ni- 
ceniii Zeme. 

Zakladom permakullury je jej elika, 
ktora sa da vyjadnfv \ioch bodoch: 

1. StarosUrvosf o zem - o vselko 
zive, aj neziue, co sa na tejlo Zemi 
raehadza 

2 Etarostlivosf o fudl - teda o 
zabezpocenie nasicli zakladnycli po- 
trieb 

3. Spravne rozdelenie - prostriedkou, inlormacii, cosu pre potre- 
by fudi a Zeme 

Perniakulliira uznava unjlorrii hodnotu vsetkych bytosti a veci bez 
□hradj tia to, a sD pre cfoveka uzitocne, alebo me. Gna?i sa navrho- 
vaf rase fiidske systemy podra viojLi prirodnych Gkosyiitemov k CO- 
mu vyjzlua poznalky tradicnych kultur, rovnako ako najnovBie poztia- 
tky vedy a ^ez svoje vlastne poztiatky a skiisenosli. Z lohto vyplyva, 
±e sa nesnazi prirodu prekonavar a pokorovaC, ako je to bezns zvy- 
kom, ale snazi sa nanpak 6o najvrac s prkodoj spoliipracovaf a ria- 
dif sajej pravidlami. 

Pre dosiahniitie totioto kombiniijeme slrLktitiy, rasiliiiy, Ivierata a 
Tudi lak. aby me vyiizrli ich priiorizens vtaslrosti a schopnosh Vy- 
(izivami: Dsvedcene prircipy a prncesy na vytvaranie .kullivovanych" 
ekosysternQV. Snalia je, aby po vytirorenj, bofo s udrzravanim coraz 
menej prace a po urcilom nase rebolo polrebne do t\hh skoro vabec 
IBsahovaf Nie je to snaha skulljvovaf prirodu, ale naopak vytvorit si 
pre seba na pomerne fnaloni prieslore moznosli obzivy a tak nechat 
CO rajvlac prrestom pre drvocinu, 
Je snaba jednotlive prvkytak 

a) aby med^i nimi motilD vznrkniif maximalne mnoistvo jzrlocnych 
prepojeni a vzajomne prospesnych vzlahov 

bjabykazdymoho! pliiif vrac fiinkcli 

cj aby kazdii dolezrtu funkcjii zabezpecovalo viae pr^'kov 

d) aby prvky aj system spottebovaval minimum energie 

e) 3by sme mobli vyuzivat" prednostne biologicke zdioje a prirodtie 
energie 

f ) abyv^etky biQlogir:ke zdtoje boli spracovavane vovniitri, tj. aby 
sa recyklQvali a nevznikali tak .odpady " 

g) aby sme vytvorili bohatij zmiesanij kullijru zo spolcenstiev vza- 
jomne piospesnycb druhou rastiin a zvieiat h| aby sme vytvorili skot mala vyKnknp'odukliv- 
ne irlenzivne systemy, ako letfti^ sxtenzivne 
syslomy, vyzadujuce drahe vonkaj^re vslupy 
surovrn a energre 
i) aby sme vyuiili nielen plocbn, ale aj dalsie 
dimenzie - priestor, cas a spolijposobenie 
biologickyoh pfvkov (synergiiij 
jl aby sme majimalne vyuiiualr trvalky 
k) aby sme mohli uyuzif a urychllf piirodnii 
evDiucij 

I) aby sme mohli vyiizivaf prrrodne 

vzory a okrajovy efekt ekosyste- 

mov, 

Kazdy by sa mal sfarat o ten kus 

Zama, ktory mu „pstcl", alebo ho 

priamo pouziva Ksjdy ma aspon 

rreco. Cim menej, tyni lepsie 5a to 

mdze poslaraf. Snaiia o lepsr svel 

mirsi zacat' najprv v na^iirrr srdoi a 

nasledoune na nasom prahu. 

Priznam sa, ze ked som ^aciatkom 
lela isiel na kiirz Premakiitlritneho di- 
zajnj mal som dost neja^nri a neupl- 
nil predstavrj d com vlastne permaklillijra je. V 
priebehu kutzu som bol vefmi prijemnc prekvape- 
ny a tiez ma uputala sirka probiemov klorymi sa 
zaoBeia. Vermr sa mi paci praktrckoKt pristiiprj. 
ktory uka:'jje riesenia. klora je mozno roblf limscf. 
Ukazuje moznosli. ako by( co najvrac sebestacny, 
ako posirftoval" regron v ktorom zijem a v nepo- 
slednom rade robif svoje okolie pekne a zive (nie 
befonove] Musim sa tiez prrznaf, Ip. aj ked m^me 
zalirsdii uz od detsfva, len nie tak davno som v 
torn nasiel imysel a radost v peatovani si vlast- 
nych potraviii. Predtym ma casto hnevalo, ie mu- 
sim travif V zahrade vrkendy. kerf by som inak bol 
niekde V lose. Preto sa mi paei to, zo PK svojou 
vytazne znizjje mnozstvo roboly polrebnej k udr- 
ziavaniu zSbody Zaujali ma tiez pripady i: rozny- 
ch casti sveta, kde predlym Fudia zomiecali hla- 
dom, alebo peslovali polraviny pre LISA a ine bo- 
bate krajrny a pomocou technik perrr^akuitiiry sa 
im podaiilo aj na miestach, kde sa pred tym nic 
naurodifo bahom niekorkych rokov vytvorif zelene 
zahrady, ktore im uirrozfiuju byt sebeslacnymi, a 
nra pestovaf na vyvoz. Vratrla sa im tiez radosf do 
zivota a doslo k oziveniu rch komunlt. To nedoka- 
zal ziadny pseudoiozvojovy program instiHicii ako 
je Svetova banka, klorych vysledky sii asi kazde- 
mu zname. A prave v tychto kraiina[;b s,i PK vefmi 
rychio sirr, preloze pre tych Fudi to je otazka preJi- 
tia V Europe sa esle Tudia necitia naioFko e'i- 
stencne ohrozenl. ZO SRDCA SVETA VAROVAINIE STARSIEHO 
BRATA A i^ASLEDKY JEDi>EHO FILmU 

Ptedstavie si osamelu pyramidu pri brehir mora, kazda jej strana ma slo mir Je to hora vy^r>ka takmer slyr, mile Vjej 
zaliybiicli si predslavte kaSdy typ kliriiy na ZemI To j^ Sreria Npvada de Santa Marta ludla v nej iikryti volajrj Elerrii 
"Srdrnm svela" a sami sa nazyyaju "Slarsrmi bratrni" 

To sii sbvA z vynrkajireebo dokumenlaniebn frimii bntskej televrzre nazi-anom "Zo ^rdna srela - Varovanie starsielio 
btata''. ktoiymalrmnobiz vasmoznosfvldiet po mmule loky na STV f'tm hovori o indranonih kmena KogI zijricir:b hiboko v 
horachSieiraNewadyvKolumbri Autor filmu a rezi^er Alan Eieira. Marebo Kogrovia nazyxali "BBC", u riom veFmi piitavym a 
umeleoky hodnotnym spbsobom (film ziskai viace.o ocenenr] podava dokument o jivote toboto naroda, zijiireho zamame v 
iznlacii od ostalneho sveta ui od cias prcnasledovania Epanielmr Mi'grcivia orirazu pmusuju svo|e zasady a jeho slavcsmo- 
vra a kriazi si jiadaiu piahovorit s brelym - 'Mladsim" bratom obratrPr sa na britsku televrznu spolocnosf BBC, Mora nako- 
niec vysrela do tych koticrn svo| tim O svojoni pulovanr Srei.ai] a slrelnull s Indiannir bovo.i Ererra v SO-minritouom filme 
nakrulenorn prjstupne v priebehu troch rokov 

Co (a Id, precodali ki'iazi Kogrov. f!v Mamas, zavolaftithto Brrlov' 
K comu nas uyzy/ajn hto iirdia, od nas natoiko '«dialeni ? Vrafme sa ale peknc poporladkii 
Siena Nevada je teda obriiivska 
horska oblasl'. Kedysr fu zrll Indian! 
ktorr sa obliekali do zlata Mall sady, 
poira, mesia Ciyilrzacra Tairrrina - 
ako vselky rndianske civiiizacia Juj- 
nej Ameriky - zmijla, aie nezomrela. 
iba sa strahia do "srdca sveta". 
VScsina fiidr zo Santa Marty nema 
ani porialia o torn, /e lito fndrani 
tarn dnes este vobec: ziju Vedra Iba, 
ze all lani akesi zrucanrny po Tairo- 
notvb. Teraz je lo Talionsky narodny 
park trahnuci sa niekoEko mit pozdii 
)m^ pobi e? i a Sla robyfe rndia nske 
mesIa lu z^irastaju fesnm Je to 
^'i 3} ch ra ne na aic f i eof ogicka 
obla^f, no vyktadaci t^v wakei- 
ros, zmenili sisrohyle poh- 
rebrska na olvctene bane. Do 
konca si zaiozili "Zvaz vykrada- 
cov hrobov" s 10 000 clenskou 
^^kladnou a neslitia sa v obra- 
ne svojicfi teriloiii aj zabif Pri 
svojom plundroyani vsak urohUi 
b^ilocnu vec ■ objavfij "stralene 
meslo" s doka^mf civilizade, 
ktora bota yePmi pokrooila. A Indlanska mysef, kloia vybirdovala Into mesto. clicala ukazal, ze aj husta popuiacia fudr moze zrf v plnohodnotnom zrvot- 
POm proslredl bez ioho, aby ho znicila Mesto doknnale prrsposoblll topogiafickym podmienkam oblasti, tak^e lu nedochad- 
M\0 k erozji sposoberiej privalmi daidov, tak caslymr ir [ejto oblasti Da sa poi-edaV, ze robili lo, co v dnesnaj dobe volame 
perm a kudu rou, teda sposob zivota harmonrzujuci s pnrodou Mesin esle po ■100 rokocb stale sto|i poved^le, bolo by to 
mozne, keby jeho architeklura nebola by^-ala ztadena so sriami priiody ^ Este a| to, co dnes vyze.a ako dzungFa, bolo upra- 
vene tirdmr Ukazalo sa, ze rovnovaha medzi rfiznymr druhmr rastim a stiomov je odiisna od neobyvanej dziingle V skutoc- 
nosli je to oblovska zaraslena zabrada Tariony Trrstotrsic fudi v mJriulostr vadeb prezrt v Sreire bez Ioho, aby sposobili 
ekologickyzmatok-dnesornnohomensiemnozsti'o usadlrkov naoza] srfne poskodzuje krajrnu 

Driesni potomkoura Tarronov, Indiani Kogi, su farmarr ako rcb p rede hndco via : muz, zena a deti udizujii viacero lariem v 
roznych castiach hPr a pesiirju tarn celw skalu plodin. Vacsinir roka su mcsta opuslene - kazdy je na larme Irb kiiazi. Ma- 
mas, nedovolia peslovaf monokullury - plodiny na polrach rnusia byt starostlivo vyvazena Tito slari ekologovia hovofili : 
'TotDsu hory, ktoie tvoria vodu, rrekya mraky Akstromy v (rich budu poslrnane, nebudii uz viacti'Oril vodu " 

Radovi byjateha Kogiov su 'Vassals", poddanr a rcb zlvol je rradeny prikazmi "Cabos", mestakymr slraznikmi Ti konlrolu- 
ju vsetko, CO prrcfiadza zvonku zelezne nasttoje su uziiocne, ale topanky by pretusili konlakt Tudi so zemou "Cabos" sa z1- 
skavajii z "Vassals" a sii mennvani "Mamas" Doslavajii prrkazy od Zmocnenca, Morebo tiez urcujii Mamas Vsetci - Ma- 
mas, ZmociiencI r Cabos - sii urdeni vestbou. Talo slrnufa spoloinosl . v klorej musi kazdy pracovaf, kerf je o to pozradany, 
udrzuje cesfu avojrcb pradkov. 

y kazdom mesle je veFky dom, do ktareho smu vstiJpil iba muzl, l/v -NooWhah" - Svelovy dom. O torn este bude rec. 

"Som hi. fny v.^efci sme !u, aby ^inc vmovoli Hovorfm v iiifnp n.i;: vSplkycIt clii:pm<! poslal ixlkaz vSnlkyni MladSIm 
bmfom a muaim im lo fiovedar lak. aliy roiiimeli. Nre iha odovzdar odkaz frfObm, kkvl senr pnSIi - neuh iiS priSli od- 
klalliolVek - ivo. nte ilia iirc nidi C/icnm, ohy ceiy svel jxiCiil icli varo'/aiiip. ktoii!' vim >ii pr-eflkloijamr^ " 

"Vclkii Malka nas nauCila. co jt' spidvim n 60 nospriiViie Nevzdah sme sa f.ikcfto iip6sot:ii livols am mnjzn^vanla 
spiiivneho od oesfwSwrrtio, tai< ako niis to naMila. Vplk^ Malka iiim dnla lo, Co srrn? ix<!m!x>vali pie livol ■ my vSoIci podTa 
neho sMte iifenie. No lersz uz borO Malkp stulcc. dolufii 1/ zpwi a vyrezfivajO jpj pefiprt a vmilomosti Rozrezali Maiku na 
kjsky a vScti<oif:J heni. Robia lo od svojho pr^ho vylodenia Aj Vplkii Malka m!i (isia, oCi. iiSi : vyiszAvnfii jpjof^ia uSi Ked 
siralinm ixl, smu snmliii, a prelo aj Velki Malka p smi'lna. Knrl itciarlavilc to n<^u::IAIe dolovanie. iiiHln lo znamenar jej 
koniea, fl/toi/bc sveta' 

'■MladSI ;)ra(, my viei:ie, ie voda Sam ilole uz zaCala vy^yciiaf iKii:y^ii ^i. ie sine lo my, klo/e ;a to zodpovedny - si to 
ly. Mywblme svopi pracu dolire a ani ly, anija novieme. kedy naslanty koniec svela. vSakle ? Naiioi: prAcoup slamfsa o 
svel, ale ora" sii6snlyiij6 jelio ktiiilec A pielo udDdnsska piesOflte kopal v zemi a kiadniif zlato Ked iimlels v iom ix^rafio- 

V3l'. SVfl! Sii sJiOJIcJ/. " 59? 'aXIVI"?!^""^"^^''^''^'" Co sa...n;°l^rpo. ...;'''' '""""^ "■^'^™^ ^''"^^'''"^ '=■ - 

zaoslf.,.coo .,ak. Silne oto bieleho p.snika vselk.m sl^am, Mfj -^ I ^ '' '" '° ™'''^'' '™^="' '"'"^ 

poznan,., dosi.hcl .a,vac.ej n,Od,os.,, v.d,, ilT^^SlZTet lV^^\T> ^-^ *" ? ""^''^ ^ " ^'^'^ ^^"i"" 

t.,o.sKo. ^^-^'-^I^pnzna., zen.,n.d,.,.,Papa,a.%"'J^.r^;/Jt^^^^^^^ '^^' ^^^ ^'^ " Htbinna ekotogia. p.ekle..,.e naseho po.„. odde teZfod c.U.nth z,„£h ™1?^H r' " '^"'"^ ""'''^^^ ^^'"^'^ ^"-' ^'"' 
n.m d..a .j .i,. Kona. a b^rnTn.tu Z.m ok'^aftld^fltf ^ '^'" ^™""* -'^^'-•"> '«'- To.o .v.dome.b 

b.an, p,ed zn.ce,,,'., Ll.„, Z.T^Z":^:;.:^ b^ f. ^r.^st: T^l^r^' ""1'^ " ^' '^-^'-'"<-'^- "- 
fto., kedzacalo b.jnie. .a .ko. celeho o,gamzm. Zeme '"^ "'^'^ -a^vinOL,, ate sla.a sa Principe/ hibiiinej 
ekvlaqie: 

1. Blaha a rozkvet Tudskeho a mimofudskeho (priiodiieho) 
zivola ra Zemi (na|ii vmtoi™, vrodenu hodrmlu Tieto 
hodnuly sij iiezauisle la uzjlocnosli mimoliidskeho 
sveta pre cloveka 

2. Hcjnosl- a pesl.osf z,vo(a su hodnotatni aami o sebe a 
obohacuju fudsky i uselok oslalny iivol iiaZem] 

3 Ludia nemaju pra^o lulo pestroit a ho|n(iit obrriedzQ- 
vat, s vynimkoLi iispoko|o»ania zakladnych potfieb 

4. £„castne zasahovanie cloveka do p,irodi,je ne^iiosne 
a situacia sa rychlo zhorsuia. 

5. Zivol a kulWta nijak ne,itrpi podslalny-r- znizen.m poclu 
obyvateloi- Dobry Slav pnrody sa bez lakebo pokleii^ 
neobide. 

6 PodstaWfl zlepsenie zivotnych podmienok nen. moins 
be: premeny politi*y, lebo ta ovply^iiuje ekonomicke 
tecbnicke a ideologitke sliuktiiry 

7 IdBQiogicka p.emena spociva v uznani predovserkym 
Ava/yry J/w«a (ktorej podstatou su hodrolne situace) a 
me ziiQtnej gruvne. Treba itpuslif oil klamljvej viery u 
pottebii rastp hfubeho donijcebo produklu 

a. Klo sa s uuedenynii bodmi slolozn, nij povinnosl' 
pnanio, ci nepriamo sa zijdasWiir pokiisu o presadenje 
neiiyhnuliiych iinien EARTH 
FIRST! Predslav si Ak ti rieklo vyvali dveie so sekeroii 
ohrozuje Teba a Tvoju fodiriu a chte vyiiipif Tvoj 
doiroy a ukradnuf cokofvek sa mij zachce spa- 
cha podta zakona a, moralkyzlocin. V lakom pri- 
pade mas piauo brinit sa vsetkyiiii prostfiEdkami 
Divocina, ta Irocha. co sa este zathovala je u 
siicaalnoslE pod rovnakym ttakon. a lilukmi S btil- 
dozermi, molom^yoii pilami a dytiamilom prichad- 
zaju medzinarodne drevarske, fazoboe i dobyt- 
karske spotocnosli a kradnii vsetko, do nioi^ zub- 
lat prec Divocina |^ domovom riasich predkov 
vselkych zivych bylosh. Je to obydire takycb 
verkolepych Ivorou. ako je gtizH, orol, alebo kon- 
dOf , loi vlk Je lo aj nas domou. Znamena to pre 
nas viae ako uydobylky ,wrkolepe| rudskej civili- 
zaciB ". Ak je diuocina nas domov a je olirozKria 
inrazioL, plienenim a destfukciou a lo naoza| je 
mame piara ju branit, Sme opravnenyju bfanif v 
metie vyssieho, moialneho zakona Myilim si, ze permakullufa ]e jednym zo silnycti sposobov ako za- 
cliraoif teiito svel. Satnozrejme neiieii vselko, ale ukazuje moznosl- 
uiiuit sa aj v krajmacli kde |e velke prerudnenie (lo vsak neznizuje 
potiebu yyraztieho znizenia paotu ob^valerstva a nauralenja miesta pre divu priiodu) a svojou sebestacriosfou podko- 
paua sJlu tiadnarodrycti spolocnosli. niedzinarod- 

neho obchodiJ 

OlidFii Stucfniclqi Obcas S3 s|ane, ze dlovekzapadne do sveta svojioh mysfienok. Elrali kontakl s okolilym svetom a Lizavrfe sa sarr, do seba 
Ked sa to itane mtie. bfadam umk z cvilizace Idem torn, kde b.dem sam, ale sa sam cilif nebLdem Uttdem ^o lesa ' 

l'^o'^2Zl°^V°- ™ '^^'""°P."' ^"f^"'- ^^^t^^-^t-^^f^-i^c za hiavu .tekam .ajblizsim a.toh.som do lesa Nevrem 
Pieco, a e vzdy . krasnei yon, ihficia pr.dem na ,r,e myslienky a poojlin, uFavu Straoam ubijajuc, pocil nevolmetva NTe^ 
pekr« .kon.ilo tragedioL, a ,a som bol ako troska ko.abu ,ozb,leho na .tesu y ,ozb.,enom mori. Bolo o» oas. kedy 
podrahnem a klesnem z utesu do bezodiieho mora zabudriutia uiazwj casu, Keay 

t^lnT^^%"'"7^''"\'^f- [^^.^"™ '"^'"°- "^^^"^ "'"■' P'"""^^^'^« Na ludkach u potoka vise! miemyopa.toz-riesterv.:!, 
k.ap^kdazda a esne tk^ho Kracam po ^zkej ceslicke medzi prtam, a mohutre rasle^mi smrekmi. Pod "aSofeX 

Z^,rL^ . '^f"""^''^ P^"^ ^^^0 ^'^f"'^'^ Ptiez.ac^j vody Ukala Musel som pokrakruf a poma »m po to 
sManam b.a. y .s Irety nehmataternej hiadine. Uz rev,e.^ p.eco sa lo stalo, ale yiem len, ze z n.coho n'sa pre^o m.^ " 

otyo nl cely svet. Ale svet ,ny. P,e mna reznamy. t^ikdy na to r,ezabL,d.erY. Zazrel som svoju tva, y 6,.e, yode studS ' 

Mysllenky sa m, zaoal, prud,ft,m sp,ay.ym s.ne.om Vtedy som pochop,! to, co bdio v mo onn ™.W LI d^v.o Al« af Laz 

nedavnym dazdom, ze ta fvat tani pair, Ze les a pri.oda je to, co mi chybalo a je to, co m v.ati chi,t z\t Uyedomll som si 

:ri7T;r;riirckr.::ir '""' -'- - -^" ^°' '" "' ^-™ ^ - - -^ '^^' -' po,ia^:fbTrr; ■■ 

sv^do't^To ':fpa^:;"aja '^'''"" '"" ^' " ""' '' '"' """'' "'''■ ^^'"'^'"" '°'" =™J -^' " '^' "^'^'^^ ^°i CJIS Plecli ^ITft V'^'*^ "^J""^- ""V ''"^^''*'' "^"^^ '""^"^ nenechaf sa n.m uniesf? Je no.malre, ze na to aby mal clovek hektar 
pody, kde by vlaslnym, r.kam, poslavil dom a z,l . stilade so Zemo., t.eba spra«,f tofko veci zbylocnych necbclv^ra 
hlupycl,? Len p.eto, lebo ™ekto si .chrra.ol p.avo vlastn.clya na vseiko? KoFk, hodnolm T.d.a c^^ ^orobnos. Ho'l choeli 

TZ r. '".I ■ "" ^'r ^'^ "™'' ''°'^' ' "'•'" ^''"^'^'^''^''' ''''^'^" ^ ^ ^° zav.slosti od tecbnickei o" t^ 
Acasuhana IJhaname spolu s mm Vynasti sme presypacie hodmy- ' ~ ' ■ ■- pomaly pada jedro zmko za druhym Wiekedy ich zabudneme olocif - 

!edna rula pre nas. 

Mame pfve liodinky - yerka radosf- incicky sa pomaly posuvaju. Aj lie 

obcas zabudneme naliahniif. 

Vefacleni pani s hodinkafnl na fefiazkach sa prechadzajii po uliciach. Z 

casu na cas sa na ne pozrii a vrauia „Mame cas " 

P'idair sme sekundovii HiCidku Cas zrycl.rnje Miniila|e nz 60 sekiind 

hodina 60 inmul. Zaciname sa ponalilat. Stale caslcjsie liuvonme" 

.,Mame malo casu," „Nemame cas," Vietci, takmer vselci tiosime bodid- 

ky, 

Mame eleWronicke tiodmky - idii. kym sa nevyhiji: bateiky. Netreba ich 
nalatioval". Seki,iridy, desaliny, stoliny sekund, cas y roznycb oastiaeh 
sueta - vsetko u jedinej malickej eleklronickej prisetke. Uz sa takmer 
v6hec nezhorarame, Divame sa na tiodinky, prerusuieme yelu v pobi-ici 
uravtme: ..Uz musim bezaf.- Den kijskjjeme na liseky, liodiny miniily 
sekundy , Vsetko v nasom zrvoleje teraz zoraderie az do poslednej se- 
kundy. fjjcl casu na sponlannosf, na plac, ci smiech Dokonca aj na miln 
yanie mame uyhraderiy cas, od-do. 

Cas je choroba, jedna z mnuhych ctiorob nasich oias, klovie, ci dokon- 
ca me la [lajhoisia z nich Nie |e to pricina vseikych ostatnycli ghorob? I'loli mi'uu 
Svel je niekedy kruly. Kerfje nieco priliSkiat- 
ke, zvacsajcloaj prills toalke, Potom pri- 
chadza smiitokabolesf Rozliodne by som 
ale neclicei Ekoncil" ako ta biela stranka pa- 
piera Sice cisla a neposkvrnana, ale piaz- 
dna Mozno som idealisla, naivny optimisla, 
alebo iba blazon Nikdy by som sa vsak ne- 
chcel slat lakym. ako je to, co ma obklopiije, 
Chladny beton - tvrdy a stjdeny. Mozu zmenlf 
moj zivolny priesloi, spravif mnoho umeleho, 
eleklronickeho a stiideneho Jedno mi vsak 
uziaf nemozii - moje srdee, Pokiafv nas je 
aspon Irochti citii, je sanca pre htiducnosf, 
Mozno sa casom obaluje stale hiubsou 
skrupinou. ale stale eKistuju skarky, cez ktore 
sa dene von, Dikl li, ze si mi ich pomohia 
najsf Neneehajme zabil v sebe to posledne. 
CO nas robi skntocnymi Fudskymi bytosfarni 
Oiidio 

RADOSmA SKROMNOSt KiiJrl ji-m V <i^\^.^\ r«Hn-'. ' Turtle hvi ^ Eninlrn' Ji-ni ^^i 

^6vrniJ nVrnmnoFt a t*4(e Be, Sfl '^""■l 1 to^f - "!■* Mr 
fl«(it, d:;rljn'B, iir,iii'i"Tn, pi>nAn1m tnVy, ml l'Tj/ir>ld, f.i',-^'-',. 

ChtiL JnHiin Ht"! oM-l-Sl *i* To^mln/ biT. ^'ri, p-n'r, '.-.V- 
fVn bPT Jtdl-i, NnjvTft^E, r,rn['lrl'i-liift hn--i, n-.-"! ^^--n. 

► oqI, fll^fi'n Jl-m FF Ml. ^ rf, Tl-Jmi'nr v.^cm, ^rrfTl, 

lUtPm. Pro cri»^y JP fi> riii'.nft hr/^l ^'-IfinU"! pj I i'r'i-i'], 
flip VrilnA, KehrAI Jn-m 7p -^plrrioil;! nnl z lpk.>^y. 
rht^l JjiCm Jir jpji ?,|>""H f,Tol-T i tnV* mnr b?!.. lllr. r< ^ - 
rdT- "'I'^J iJ'Jchnl 11.11 JnVp '.fi (^H,iM.|'jnl Jn-n qn). 

tf[ Jpll-^ U Tii'Vollll tlFfJcllGll iUJT TIcJ VT.li-r^ ►nl.lil.?. 

]q ^JD^e, 'Apidy Hlun^e bj hjly prifJ c^iin^J^I. ILiI! ]''|- 
fll- fl]e M"nBCbft7.F.| ^neiD pHllJ^ r>*.ElPiovFLni\ 1 k')?J 

vuvAlf A nlVohi n-'Ji'jt]! Jit ■.' hi^.f. c-h'.'J .^r-'-f pn'^T" v- PtI J"!-"! pro I'l >iiit 
pec jF-nr Vi."?l houlI 
r>Fii^ll J-iCm ^r n(^!n v 
flinlftvisl pi| rnll'i'. I'm'' 
flfhlij n^mihij ri'Tfltrplrnn 
Jn^m Urn ,.- 1 rp^on iVr 
'liili'kft ■* VTPOlin dr.li V 
B Lf^klm bFloli'-rr r|"lrl 
r-i.^'Jl iieli^n l-hkA, ^l opl'Sm rilbyM' 
'n/ ''i^p-'in 
■■]!, rill-' viz. ^MVv .F 

. Ffl ■^aii-e ,. 
-rfi-li m'Jl 
j^lr. pmln'in -." 1.-., nP7 
ft . Mn CH-!.! AtM Js'F Cblfl 
» Inmij b(lF "1. [r^mihi^'T' noT'^rlnt: 
r,H'.l,.J.li'fl , lio'll J-pm V n^T nr^- 
l .l-.lnn'l'jclif -'■■Ih pTifn''' ,1 "rn 
> r-. ]l.1r-lu J"itr.\, .|.'..1 ![.■, "frobcioh, Ufi?l ,lF,*m J-i, v^cIh kT-r* n.ilT 
EcTSkoull piF'l 'V*'cu, hl^rfi n" nl .nff^nf 'h'I^* ~ |.?l 
loin Jirm pnPin&v"l flvr,,]" Fr^i-^iilnD-l fi"'.?'. Jpn -, \[^, 
i-.n iimlw. Ztii'i '.o tit' - nCiiVrpI' IVn'ln^ '.r -vri'V.P. fn- 

n-j-^nolU Jit THf^rl tlFlcll-llml, *- nJrfl lPiT,:,H ui^.l- 
vnll pr^pTrhu ll, >:lo bn npjs*^^ rfrrffujl, Vr j^'^-I 
hudpS p Tfl^nHti ^zpomlnFt Pi iIpIj? , k'lr? te^iV" nlr r^F- 
polffboVFl, J: rfl'loefl, Vr Stfoti, * ffllowAni ji'pol?'?- 
bujcfi vibec nlc. Obrtfiifnoli Ju'^l, rn-hf t^ln, Vrppiln^-r. 
ni nflJ*rfanfJ3l ili'bn oufhn rnenltlnlvl^ nn zn^fll^y, f?i 
poJlfliB letfl J?rt flL^D-rifk, elfcir* ?i**H* » r^r'tb^Ti plfiT- 
nf, FM Sli-'^ui' dpVo^i .ivfl hort* -iffbr- rnc vie v mfFT- 
noBtt nohTlo, Z tnfc Vrfi^nfho T.e^itl'if, ilpln^ c'ni-lobv, 
s Clr^ onbfotfiJnfut J ivoi] dtrbfl lie ^loubo M'., r'"'''^ 
. ee Bliciiormstl., n^.l fo n^j-lViJ bAjici It*;! rt^V'tl Muii 

pp vec^cl.p na JeJIcJl !liV*Mt TDiiifl iFVrV* v^^rbrty vr-Q^ 
fltrp1*T- i;hr.^,l1 nIT Ft*]- no-* f li'FkU br-^^V^H t^'J/l 

'.'. [-,.;■, U..I I, ,i..V'iT-', I hi Ami- 1 r. ,I'-V" ciili'*'. r'41p J.1- 
b.jl Pr,.^ -, J..... , n-.|'.|]i'TnJi':lch ■'HI z i.lohi do FD^- 
I I'.l .jp-iAv-JL ,hi FTr^lo iiTii^";'''hn"Fn* ^ ^^lCl|.^ u']l.e^n4 
■-■.''I, r-rrr'ls'^ - M"l'.-il^,1,i^ Vrfi'^njcli "*c1. PJn^pi^l tl.li, 
'■In r "- ! .m rn-^lj-n i-lii-IU 1 z llfo'tl nnd z-n^koyli 
P r -irl'. !■ U'l'-V* prfinl pbJr^Jf pobn^P"' vJ^ni " -jrnp^'U 
■It . Ivil . '^-Inliiil i-on-c pv^l-il i^JJiiinvflnl iipn,trnft ' 
.-r.^1; M..,V"',^-I, v^rl 1 rin.l'iyl.^fnjrll .1M"L -lopfibSo V l|n- 

■ i.'h ^"ml'b 1 -k VfT'Vfbo iiuriiF', ^r sp rfflpb* pF'Iro'lpl- 
mi] i-^.j ■■ 1 i^r.1 n ilrio fp ^l-^.l^t -in vviiJIr,, J^hoiihoUt si 
1-1 -^nnil'M-b, r ni-rbnri' V pip-lnSclnft. Jn^c* lovrl P-lchft- 
--■^li 'ilr^vfl V|,-ri L.fF, mij?" pfir"-pbnj 'Inv'li u nfic ert". 
,;!■ l.TT., k'|p rinl..;^.^ r^bri k.J- m. iIfJI ul^"c-h!i(^, ro p.jT- 
[■■■-.I..- V M.nl I. riA-l.il.|, jl.llii. It'-. rAbTtfk, tijJku, 
ri'i, '-i'-yki, .^rJn nikfl.ik. .1-vki], rrnvn', Vr-lhu, aebe- 

n, b.^l-y, ^-n'nn, |ISr|^ v'i'.:l>"o, JJ- ' IfiflVy, fi ] fl ... 
r'.^'-'no-iH 7.1 i„, !n ,^ ?t.*»^1 pfll.Aflp, klrrcu Shn^rf im- 
br*7'i„l n„u,.,i. [.J- fTl bn^^kF lFfl^rmr>, vfL'.ln" I nAo 
Jl.,'^ V ^.>ro''nAm Irn?, ?ir1?nAm nn.tbllku, Oibsznvftnl !>(«- 
rv'h, l.,-„.l .,.],p;.||&rb .'■tl pi'lpimlnfl vr^l^lT- " itm IbI 
fi-'lnr-l, .-,. M l.yln ^^rr>i rt !iloi.lUiJ rl, c^g m^l rftrt. 
lo -il [^-kn* ri. mtvi'ii-kii pon-ch ftf -In ^itr 1 1 , brFfrk^lii]! 
^-<j. brn-.-, ■lu*. mnrfplTiit, lm,T. '^-rJint.. M^rn^-l ■/J^cl 
,1" Jii'|',r,", liTAlrt bT hn Icp'-'n' n .l-'-lMiiu f.FhA bu.lp, i;<h 
v'j-r l,*l ■'. Ai^n^jilhOn np' .lo iiplriibo ri>?|-rhfrnt "oslt 
-F^;.; i-.fF,>^,7 71']VU, Vlb-t=*y VTblt^.^jl^il ""k. VT^rfim 

■ l:, 7- n ["bou rrr-'.pl IriApn* l-r^J-. lit^^ill ^'?oJp ^^rl 
" rr.Ti'iiMl M Ml, prt^M! 1 r^f;o'j -iobr^ I jXJ-J JfV bo 
Tu^p* .i.5liij.li| -1 V^jrll no'-'J^ 

Ir.^'.r'i.Jp^O .T.- ni.] Ipflhf (■(i^^V?rml 7.Pni^n1 , Hi: 3- ihy\.~ 

T'-.'f mF|( n-|i>Ji|i'ilnft FiBflt-.^T^, fytyT^k, kt-r^ ooTThip- 
■il "1. ■TP^lPi'"'! !ilrV'j ei obni»lf bEchlk by ZTip unlmuJ. 
'-1 'I'^-ni. VTbiTM.^TT* Ir-'bi nJilb-T:^^ F L"" '" >► '3V » T Ci'1 Vnn- 
7.pri'. li- f " ..JlIpri.A, p|.,i -livi, ii'j5i:)iH[4bfl prWit, 
■rori 'i- fo V.ls,|.-b'i vr'inlij TiU-Ti-.T 1-1 tvofil -> IhfT- 
-j| r bis'rV^hn ■.',l:Vii pT.,.., ,|.:ll^m ^f 1.1 ^^mskt ho''. IcTe^ 
If ,il- Jiii-f; \ bjIn'icTin 'iiDVU niv^niVrif. n ms? 4ei nb- 
[-■■Imill n;?„.||nl'' J^r, up 1, J ^ , ^ prF'^ivinl vt-^mir, ^F^f F 
LH-k/ ■i'-VFl. V'-, k^nn mnfft oli'fil ,'liil->, nprFvIt [pi 
r.p^^.r, I7-P, r,-,/ '-i-fn: .'nil] -. Ifl^ inchrfinH. 7ivpr innfipu^t 
!■ rli ni^ljrh •:-■'-< \r., ■!— (Hkr ■IiIt/.'Ii ■.i^c-r. iU-^'t- rT--krn'.E- 
n' '^iTMlr.v.l .^nn -Uol ll^it..-- |ijfi7'b.v-M r''''--li-'Tl; , ■'I- 

1/- ' '1 b--? V..M7r,'^, U.-.-i; ••■y f- ihr..? j |, h.ljl 7 '. ] 1 r | ^ .;-.r;ix:.: 1.^ 'I ,n. I, .r- - 

I ■'■' I '*l,^, r- -T-'ii's r. 
' ; / I T^l r[-^.,< I VnF 
' i, .-'rr .. ■ i F.- r,.| „ , 
' ■■ !■ •■■ i-l' . , My-;! ,f 
■ -r-'" .1. [■■ - O ,r..n- 

,!-■-'- ; I I J, '.-.L-^fl, Vr 
I ■■) I --Ifl 1 nlL7, mn'.lllO 

-■'■■"- ]-b.-" I'l '-T, n"i 
3^-1 pnplru 
1^- Jl- l7. M, hi. i'O.JU'l, l./nr 

rtpritTn'.*'. 

'". Pyty by 1 T'-^k l,T ■-1. 'I1 r p.-, 
n- -h, 
■|liiT -■^ 

p1'., .. 

■" . i; I .- 
1 ■ -, 1 " ■. M, •;■■• 

■ll. ft IM-ft ■|0 7byfp.Viu->'"l oblll- 
'1 , \ "! .-'■n,' r-^ i^|.r,l.]r.ft ^ T'^Vbll 

II' TP iii.iU !.'4|p m'n;:. rr.>r Tiii- 
■'•t nniil h-frib, V|nr^ \^o,^ fi|,fj[ 

.'?T'. pnmFlit, ,,-F n.!,,-.'!!^. -J".-! 

I', T"''L''1"J, bFfFpki, l^kirnn, 
■Ml-, 111 = Fdyrh n-7.^N7n,r1 hl^^j. 
irp-tl^k^mi JiornmV, nlr t>"pon(rA- 
nn ijhriil u'ni-^m nr-hlojl, zn hm7 
I'l-'lm r„,| hln"oiU Mi'lV In— 1 lli.- = M riF."-.rm.,, r'";^''" 1i.'.]ii,>| poji^rujl 1 p^w Jin 
■vl J-i-m IP vv-imlJFl Fvpji bFbl^do, VlfrA 
..III nlnr' nr^vl-, iin-q f-' ooJi- 'IM] vfo- 
.-^ sp f.rozrm (['lio, Jj- by n-^vflliol,- vvllo^^l 
W.ii. n-ibl'^^ pl.'Ml-, V n-l^nVftm.j p^rUit 
m riFp^cl rblrl.F 


fltjMi' 


'1 p:.HoJ V 


■iu:i . r'l"-. 


cbtpb-i 1 


~ fllF'lTl.fl V 


■l^lnn^ T'fnl 


tlont riToill - 

Vftftlii, Uiir l.Mit^E p^ nc^v^rl] ^nt'^rb. vrk-jl r.i7.krh'"(, 
e>b.^ll-tl fJ<lo niT^fmS lilV/^mi, UUfcS^F I'l ™tpi«1 prriTch, 
v^ia^icl IjrrrrJ'Vii, Htm V tohelu^ftil i obn-Jovftrtl pr«-i- 
UrJ*pni, l7 Fie ml iiij r,t«r* ■^fItT nt,^.,fij a.-, !' H 1^-1.0- 

Vj O'l/iv l.i^Vo.]l prA^f vri^'1 fllvV^Wl, T.F bP7. lluV.t.'b -t Flj' 

Blv^rh a-tl^pV, VnTrit.*lcfl f jFLpiJch Itm-^k-l jil iJ^fl- 
TfTi n n^mA'- ,1 ulcli rii-'U,!! nu |AiT.'i7 fo.! ■: r n iv -. 1 ^v^ J". 
elPFpo" ty, kler^ Flolf !■* rlinvftrjl. Z mn'r oii-^l "nnoul 
■^iicfi n nllf. m^SlpriPkH f p-k t;! iJir>5e Ire!." Slni.nf p^, 
rniitrbflntcb *-ilhiol,irh f prpfilo Ijo blut.nVf lesi'i '!"?lp n 
tflmri? LFskltmi oiJlmn i fllvnlioii vinl liir'iiij iib'H'Jo^Fl;- 
JUot br zfl^Ti^hn pulo^lly. bpj-loip hoiiJIt veflif n^bo u?l- 
nit. Weni Jloh mo^.Tifl mnob^i, JeilriF Ei? pl.", n3- "l.^.,]! !B 
to ^tOII nlB te, ■)5l"Till jBoii .K" pr-cli pnti-l- "pc- 
bft^ffj "p plftcirh T:F]bot. Co ^'■ fl'.FrA, npnl .i-^t? iT^fin*. 
Hedbp.l Ji- Ll.ll, neM'l pa J^-Jlcb 'Jltua°ni, ^t PS oclV TIOl. 

H?1:t, '1 biiion .leflf; iflYl'ltt * nrBmi* fi ninpo.1obn''''r , 
JHY'ij 3l ^Le nenhrnon n'^hf-'irf w-i ^rolniVv f '>!■ fl"i"i>=:- 
JejmF, ri^rlhirrri^ p ihif^'p.in' >*:!> '■/- 

V?Ti)r:p IMl r.,iiF| v.>Vf po ppn^Tlch, Iqu'J ocbol'.I fcvilll 
nlm iiTrp't =kni'i n- rlN^l, ftle k p-n*? flti'I mftLft. Hj<fl-Il. 
Jlch liTHj^iFOb, nf prnMj^^ dflo.lrjAg^ib >trfan6 'In^ 'l- borftth 
« V loilch. PouMJ-fi'lJ ^<r n« rtuprivi, bif.-''^ i^., i>iv,i> 
ri^lilf.il. tn Jp u'.-'cbi.y, Lptirtio Jp ripjr^cblpjftl j> n"j- 
ftrPiei, nkc CC'ilDii riPitvi^lft. Vl^lfpni ep,!.i,jP« l°'jn?,1l fl 
pflanlpll, ,!- Y.n tppi^l- f-^Vy ^dB^ TAir'r 7i'lir'ii0, ,len t" 
flhr-ifln t^lepi^'^b fII, Wnnbo C"V i]jlrll?j f prnTl|p4. P^r? 
p« cbll7.PH brAtMr<Viil NaJVr*Ei>'l^S ,',e ni pnl Tipjlf-^ l^rt 
Fpil^t opbo IpJ.i-t, bleil-t ■loll.'] f hiir, v^prhnn 'I'lT. Ll;f- 
cbfiS iFbn'Jnf nj.^ij':',, mr ^Jni* plii.il, p^ni^i V ^nmi rppo- 
rT'b'lJ*^. Teli'ly tui'Si'^ ,1-"n ci^n rlflvno ^'mrr I* mn', Tpr- 
vii i.pjhob'.f'lt Vrfi] Ftnr* [n-ll", r"Trl*JI ihrhj F'j^ln.-. 
■■0P''obfl7P-i M rr>ii' 7.1ji''i1h ™~m?pli n" I? I F " Flrrirb'] i 
pft.lii, ii^b-l ,U5 p*'!-^"] --m'. Fir "■■l.p p.'^r.*. N.-mn |r r I c , 
^Inriln) I V-iTlino." ■^5^) ^hy je Papalagi Samoiinec Tuiauii o liielom iiuizovi 

rokoch lolKilo stofu. 10 mzp:6val u kmci)oW-tK> ohmskn o li^olf hiolyU, fucli Bolochov niek.xly ,l,.„«;,K!c.i 
na lo<U 5 bichu i>lar.hk«,. klorfi ,10 im iail:i jko tiK'io v kxli 

(Bdoch) dokaze robiC rozne IriVy Vie b>1 ,ybou, vt^kom 3, krikom, klory iije pod zf mou fja kovovych kolesach 
pod rohiim, p,f.dbehne cvata|L,cd,c korVo. Ma vefk^ einy na pla.ani. pa vode 3 i.e na potspame v l,lbk.-,cl, mori 

kme„. del,, tek fahka ako .ozlu.k.e ™ik^ delo,-. ovoce tara Kcd z..p,ev3s piesen, bjely ]„ z.ch^i a po chvifke 1, 
^1 d^ na ™r,,am k,L,.k.. . B,dy siatia ,.k™ .3 veFke mo.e a jeho ™l,y pr<.dstavui„ vido, .j mraky Ud,o betocha dokaie pocLivaf lam 
Ekirnpe. to my 51 septame tu 
11a Upolii . Radim uam ale, 
ahy ste <;a nebali 5([nycli 
strojov Papalagiho Vefky 
Duch je BJIrsjiil Vo svele 
jasrebo sinks Samoy je 
predsa uidief, ze tiefo divy 
bielj^li 511 (en hracky, obcar. 
nebezpeciie, ale aj lak leri 
hracky, pieloze neexJslLje 
iiic ™ svorjl biely, co by 
mohio pornvnavaf s mocnti 
divDV Vetkeho Duch a 
(Papalaqi) neposlavil mkdy 

ziadtiy strn], ktory by bol 
dokonaleJBF ako obycajny piesocriy 
miavBC Palynezskytn cajkam nikdy 
pocas lelu neodpadne kridio, ale 
slava sa (o lietadlam bielyrh Fudi. 
Kazda z tycb ueFkycb hraciek 
bielebo ma svoje slabe mfesto a 
ukryva z\^ la|otnstvo Ziadny slioj 
sa nedokaze ^am pohybojaf. 
Slroje musia mat svojich 
strazcou . Ale tiajhorsie rta tom je, 
ze Bfroje okrem dreua a ciemeho 
kamefia jedia aj Fjdsku lasku. zaKlari klislby brelych fLidi, P.,pal.-,ai krmi ka™ a mfekom nieco, co mu rodi mrlve deti 

Boh povedal Ty budes Vtakom, ly bjdfi lybm., ly bud.s slromorM Al. Papalag, to cbce inak ^am obce bvt" 
vlakom. 5sm chce b^ rybc^ rep,esla™,Lc p.i.om byl" do«kcm Na kon, p.ebeh.em cez d.dfn , ,th"i?e ako bez 

u ab£ A .l:' ' ' ^™ rf..,abi, cler . Papalagi cbcc b^' bez preslavk. .z . d.fa. Ver.^i.a .trojom T. ,oma 
It dnn^l.1 r , ? ^^ ^^ "' '^.''"° '"'"'"■ "' "" "'=■ ^"""' * '='^ ^^ P^P^'^9' P""^"'^ ^'™"'" b«z eddy.™ 

K^di H k ^^^' .^"'' ^''™^""™^l '°""> ''"brycb 5.rc.,cv. nepo^lavil slale ten najd6leiiteisi ^ st,o, ktoy mu 

a deleM m ca5u, Zn to male aj vacsie slojceky - tie rajvacsle clovek iimjestmiie ra vy^oke .eie Sbv boll ndvsadiar 

hluk pre5tane, Papaiagi vzdycha. zase odbila jf^dna bodina mojbo zr-ofa 

Hovoiim »am, bralia, je to akysi drub chomby hjelycb, Poved;me, ze nieMory r mcb ma chuf polezaf si tia slnku 
atebo sa p,e„st na ladTce alebo so svo,o. zeno,, Nejde to' Z,ad.y sa .ecdt,h4 od p^ce pretot t mu ste^a 

^ac° C« ,,W.^ namaha^ Zda sa ,p,, ze sa mu cas vynilka z ,uky aka ryb^. P,«toz. Papalaei i^^ prills Wcolile 
l^tL T '"".'"^"^."■r" '"«'>' "0 "^^^"^ « Poh^™. "^^a -'L. oddycbnuf. Cas mus, stale slSf u t^lebo mjsi 
Papa . .7" r™ '" ^ ''""''■ ^'^ '■"'■' ''' " ''^'- '^^ '"""' ''''•' --i-'^ •^rudTp.hod^rrcboTk 

n' nXu c X^bn^'bTr. """'T',- '"'*""''" ' "'" "" =™'"''- '—■"-- ".utalne A da. ho .ema .ad 

stale napltrLidir.M. , '^ TT^ '"'^"^' "'""' "^'i^' '""' '^ '''° ■■'y^o^^-P'^Pol^i^-^i obep alebo akc 

s^ale napnitla Jdlca. My z ostrovov .zbudziijeme v Papalagim nasim myslenim veFke poFjtoJme Sielv nedokaze 
mys,el Nemyslenie, zibe vsetkymr casfami tela je pre Papalagiho veFmi tazke Ked zas.ietj .Inkr^e y Izramenl 

seba r,e hlavou. ale rukami, chcdidlami, slehrami. hr.chom Ned.ava pr.mysla. sink, svoju p^ozk,, Ved ona 
Co DOBREHO PRE NAS CHYSTA VEDA... Jo moznfi aby sa rrrtemet raucil mysllef, aby sa stal pr- 
vou umelou inteligenciou na svete? V su£astnej dobe sa 
lychlosf pocitacovych procesorov zdvojoasobujo kaidych 
78 mesiacov. Rozssh siete vzrasta nst dvojn^sobok kazdy 
rok. Ako diho buds trvaf. nei si taka kapacrta vyvinie vjast- 
ne vedomie a inteligenciu' Umela inteligencia mate byf 
omnpho blizite, ako tusime, Vedci vadO v^sniva diskuslo 
Q moinych hranieiach umelej jn- 
teligencie. NielOorl zasUvaJu na- 
zor, ze medzi sOojmi a Fudmi 
existujii zasadne neprakunaleCna 
rozdieiy, iny sa domnievajii, ze 
Tudsky mozok sa od umelej ner- 
vpvej siete netisi, len je knmpliko- 
vanejsl. Pokiar tomu lak je. ne- 
mohla by buduca genet^ia poci- 
tadov, prepojen^ celosvetovou 
sieCou eventu4lns napodDbnif 
naie vedomie? Pramyilala by o 
zdokonaleni svojej itruktury. ale- 
bo ako vyhraf prvij cenu v IcA^I? 

Pokiar Internet skulocne zacne 
byf inteligetny, shonflme podra 
nazoru nieklorych vedatorov ako Borg zo serlalu Star Trek, 
znamy pofiitac. v ktorom je hybrid cloveka a stroja. Uplyv 
uedecko - fantastickych filmov sa nezapne. EilstujCI viefo- 
hodrw spravy. ze vyskumno tymy, zvlast potom v prisne 
utajenych Isboratoriach americkeho vojenskdho letectva, 
naozaj pracuju na nouycb moznostiacti prepojonia Fudi a 
alrojov Piloli hoiovych letiiftov uz stojiah uru^ny displej. 
ktory premiela informaclu o lete a 
srtuacii priamo na ich ocnu sjetnicu. 
NedSvna ^rna. ktora bola okamzrte 
poprenS. ie japonska firma Sony 
ma tajne oddelenle zaotwrajike sa 
dlhodobym vystaimom, ako vytvorif 
psychisky scliopr^ejiiu mtadu gene- 
r^ciu, uz bola naozaj len kr66ikom 
od filmoyych bororov. Nejedna fama 
V minulosti sa viak stala skutoc- 
nosfou, takza nie nie Je uplne vy- 
tij£ene. 

vybian6 z eidnka BudOcnosT in- 
teroelu (Focus AJ TAK SA DA... 

Vybral som nrnkoFko verm! zatijimav^ch nazorov na prlrodu. etologiu a pod. Chvirami ma doskwa dojali. Vsak 
pOUidteaaml.Myllm.zBton^xitrebujo komeirtar 

..Na d'alsiu otizku. ato ohco KDH presvedcif obcanov a ...Poskodzujo vynibovania le«ov irvotne prostredie? Ak sii 
•n^Ch TOlicov . ie praWematika ochrany zhiotneho prost- vysledkom vynibu neije cony stavobneho dreva, cie iivotne 
rocOa )• ddleiiti. odpovedal poslanec NR SR Gabriel Palac- prostredie sa vynibom zlepSllo? loi, KDH muai presvedSit vsetkych obfianov, ze zivotrtfi pro- 
stredie je vlastne ochranou sulo^mneho ma^ettaj, ktory ma 
vtedy vjt£&iu hodnotu, ak sa nachidza v cistern a zdravom 
prostredi. Vo vseobecnosti viakobfania poliGtom nevetia, 
preto musia hFadaf (udi aj z Mmovisdnych enviroment^lny- 
ch organi2^ii (MVO|, ktori majLi ddveru Tudi a vedia veci 
l^>£ie vysvetlrf. Vfiialky 7 knltiy P. Heyne: Ekonom/cky Styl myslenia .Ciste medzi nami.nemala by svetovd banka pre buduc- 
nosr podpofovai; vo vaCS^ mfere prosun Spinaveho prie- 
myslu do menej rozvinutych laajin?" 

.Nachidzam pre to najmenej tri dovody," rozvidzal svoju 

ttmu. ,Stanovenie naWadov spojenych s znodistenim po- 

PravicaoelwIdgil-dennlHPRACA skodiujiicim zdravie zivisi na prijmoch uSIych kvoli zvyie- 

r»j nemocnosti a umrtiam. Z tohto pohfadu dant mnozstvo 
ZneeiatoniBVBfaitodnoBtinioietyzikalnqpovahy. Joto zneoisTovania poStetfcrujiioeho zdravie by la malo odohrS- 
sk6f mianka podporovani urtitymi fucfmi, Jo to sTainosf : Ty vat v krajinach, v ktorych vyuote najn^niie niklady, co budO 
roalizuJB4svojprospechtak.fepfBnaiasniikladyspojen6s Se s najniziimt prijmami. Mysllm, ie eknnomicka logika 
iehozifikanimnamna(alBhnn=r,i.i =to mu n-aiom. ^i. sHadovania toxickych odpadov V krajinich s najnizsimi jeho ziskanim na mna (alebo na n^s), ale my nesieme na- 
idady produkcie zneclKenia. pritem na to nomiii iiadne 
pravo. Zneiistonio sa teda neodstraliuje tym, ie sa odstrani 
poikDdeno zivotnA proatredie, iojo rozhodna nemozne, alo 
tym. io sa vyriesia nezhodyvoMasti vlastnickycfi pjav. prijmamijo nospomi a mali by sme sa tym riadit. 

Vo svojom drubom ddvodo pise: ,Vidy som mal za to, le 
nedoslatodne zaFudnene krajiny v Aftike sii, pokiar ide o 
znecistenie, vyuzivana varmi nedoslaloCne. Kvalita vzducbu ... TovSionsko tominy cbriia sadze. ktor6 husto pokiyvaju je v nich pravdepodobne neofaktlvno nizka v porovnani b 

prifahlLi iturT, Aby boli Fudia ocholni v takaj Stvrti b^raf. mu- 1.0s Angeles, alebo Mexico City " 

sia byf nejako odskodnani (napt. niisim najomnym, ci inymi Ako treti dflvod uvadza: ,Dopy« po cistom zivoBiom prost- 

vytiodani) za t uto vadu tomlortu hyvania. Pokiar sa za tychto redi z estetickych a zdravotnich dfivodov sa buda pravde- 

I podmierok nasfahuju, potom: podobne veFml pniino prispflsobovaf vyske prijmov." Na- 

-suhlasili so sadzami na iob oken- priklad: ,Obavy z towchych \itok budu nepochybne vieiie v SIOVENSKE 

ELEKIRARNE 

Sxtt ■ elraloghltan tvMle nych rimsach» talde to nje je zr>e6is- 
teniar' 

.,-Znecistenid f ivotneho prostredia 
je. aje kerf rmlovnik ruzi peatuje 
svoja kr^kya tymzasahuje do prav 
obetj ruiovej slergie. Itrajine. kde sa Fudia dcdivajii vakii. v ktorom ma±u dostaf 
rakovinu proBtoty, nez v kraiino. v ktorej je urtiftnosf deti do 
pif rokov 200 na 1000. 

v^rtaK* z vnOtom^ho maferifi/u SB od vrctin^ho ekond- 
ma Svetovef banky Larryho Summers^. 
k*: Vynp]* «ll^ vcliTl-. ■^"^1 tv-mTi, fM>'1h •"■1, al*- 
TieikT. V I'oh I !<i*kT tFl p^tl^- Mr,ni..>, S<r*cli, r-<,\ . Ni hr Tl-.i" k.,k,] 

■'7 [.".1-1 I'ntr 


Vl*«^. i'^Y .Hi t^B nfl&'l|f nlr. Ut,. 

"■— , Sl^Klr,^ E- IIOON^I, iJSJn fiP, Jfl 

I n f-i^!,*, hr-tP'l^kiil rj-poull <,^\ ifp 
nc ^l-Ttch. J'll - 'et, r.t tl dill njr 
n .;-.^;n-.. «.,rM- «P t-> nr^Ur ('.t* „« t . . L'^^ hlfl 

M .-^fli L V. .«i... ^-p^,,.,M v^.n™^*ji . ^^„^l, n-.(,s- 
■*Li 1.^ 1?= vi' vi7-ii1. "v^ n fnb' tvMftlr Buic^-ll rhtll, 

■^' Im. kf-r^ k-' - ™-.-.| 6,>J„„ rli„rrobOLI. ^Vol ., [ r:h.,.1o- J*ji Biluit flkirnninjn, Mii«(-n <••• 11* '■aVrofl-nll piV 1 o 
npril vei-lA flkro*"i6r. .r>"i. ml^nl " Hul. F'ln< I*»i»h' ^^ 
h>or ■1oT>*itibJ, "I-- pritiln* 7T"^l .Jli ip. Pir-^Dlf .IP V IriP 
Ji»ki 'iplc* h*n*n. nTirll'i ^* ■i*Ti[j"iTi- ei'-nat-ln'i hr*, prct- 
ta Jei kr'U- - mlBnopt I* i>^p(nn* n*lr.^l" k ll-llu ol- 
parn'^141. Pf«rf irhl^l. J- Jrjlno 'lo.!lrl''». flojd* o n'VoIlk 
JialSrl, ^Ip o iftBuriii, n rtctj V torn], .-& nj'* u 1 tJn |- Jl- 
1^ pH>^ pl'jn'^PB. V*lJl!n.. iTBCfi •"■ aiftfi ,b t-kD.y nO- 
^a»t-t4^, it ■nr>!i hynoi* hUrtT. Vii^l J-ii'm v J'^-lr.r*- ^™- 
BEtpVas bftroij/ij CPlofllr^nVo'i «niilif*r (**□■]* p^pCru, b*- 
ro* 1 prftnr* pro n*J): upjIJ vlidlli nn n'm i*»^fk*vnL 
fi ed nViij f p D on cl^nrelu v^Jcf ihb al-nln*. Sr-lop^lck tJ- 
IffJ ? t-lin mSdUpmi aUnln}, v bsr-^n^m 7e,1c- 1 . Pil*i 
to [iflpotrTlllM ■Ib.IIIiot- fflff^fl, iPplptil ,il Hp'-iBl penc- 
il, mohl q nl nAlinUl J-v chi'l, proiit' JL .icp uropcfip I 
projlt i^trobeml, *!? pfeflto 9e od^ ii'I^tnl'i pF-l pohlsilu 
ji.^ fljitm^k teo*f nffdlDD. Ppdotflilu Vy^flftlM pro^ '^le 
&tlo »o o'Jporn*. T*«ifP Qlc r.* 3»ftta oji^ np^n-ll, -Ip t»lc 
JitijhoVfl neiictr' "Hrj, rHl»lnff:ri in^l Vr4lo»lVori ipir . iiurpl 
Drc'l ""t^fttio i"i''iJllt- □- If] rol<T -Jn h'-nl^p fh ■lo.'^ " 
chlebu, Spnln pro'^, sl? Ofilflvll t-jr.H Sii ■ml 'li?n. FENOMEN S7SJ OPICC Jan Nevriy, z knihy Karpatske hry Japonsid vedci pozorovali zhnilKi pocas tridsiatich rokov chovanieopic Macacca Fuscala v ich prirodzenom ptostredi. V 
roku 1952 jedna mfada opica. ktora zila na ostrove Koshima, objavila, ±e zemiaky sa daju umyf v potoku [opica radi jedia ze- 
miaky, ale neinaiaju, terf sii pokryte hlinou). NaucHa to svoju maBoj. Jej spolocniaty sa to takliez od nej nauiiili a ukazali to 
svojimmatkam. Vfokoch 1952-58 sa vselkymlade opice naucili umyvarzemiakya nauiili satoaj niektorftdospol* jedince. A 
potom sa stale nieconozvycajne.Najeseft 1958 iba nevefka skupina opicz Koshimyumyvala svojezemiaky. A odrazujedne- 
hodna, akobyzizrabim, do vecera ka±di opica vodela umyirat svojezemiaky. Moinojedina opica spdsobila zkim a uviedla 
do pohytmonorgiu. ktora zasiafilaceleBtado,hJajv3csim4okDm pwpozorovatalovviakbola skutocnosf, iozvykumyvaf ze- 
miaky sa okamzite preniesoi aj na rfaliie ostnwy a pevninu. Nov* vedomosf . ri ziakani urfiitej si^y. sa sirila priamo z vedomia 
do i/odomia. 

Mnohi sii presvedconi, ze fudstvo prezilo L jt\ J podobneho tuaru sa \i iasovom liseku asj 

neBfiiseine krat lojltijme skoky prostrednict- ^c'h n^P'r^ 10000 rokov rozsiriio vSade, ponad Blepi. 

vom jitejopice",vlaslnest6ho£loveka. Vo ^|..'[l 11 ^j^f pohoria a pralesy od Azie po Aftiku bez na- 

fosilnych niiezoch bolo objauenfi nespocetne "M^ ^^^f dviazania styku. Ako m6ze byt vysveHenS 

mrrazstvo ddkazoueho materi^lu. Odkazuje na *AlqS b^^ zatazajuca podobnosf jasfcynnych a skal- 

to nahio rozsirenio Stylu a komploxnosti Fud- Jt^^ J" ^ nych kiesieb foziicnych svetadietoi/, napri- 

Bkych kultur pred 1 00 000 rokmi a vsotiro nas- , -*F^, -s^^lii Wad medzi kresbami v pohori Tassil* na 

vedcuje tomu, ie pn/y veTky preskok - zhoto- i£x ifU VC^^^ Sahare a v australskej oblasli Kimberiey. v 

venia nistiojov a umeieckych navrhov - doka- ^•nfcl'^^'t brazilskych jaskyniach Varzelandia. niskych 

zujeohjavonieBanovehofaktofuvevolUcii. WT^ kresiebpri Fergana a jaskynnych maliebv 

ZisIiMi sa, iejamneopracovavanio kremienkov ■ • talianskom Val Camonica? 

Podnietili Ivorcov tychlo skalnych kiesieb cudzi navstevnici, alebo boli inSpirovani nabozenskytui predstavanii kolektivneho ve- 
domia? Dosf casto prichadzajii vedci nezauisle na sebe k rovnakym poznaltaim, urobia v torn istom £asa ravnak* objavy. ale- 
bo vynalezy, Te6ria evolucie je 1 tomto pripade mittioriadne zaujimavym priWadom: Charies Darwin a AUred Russel Wallace 
ju tofiz vytvorili nezauislo od saba v rovnakom case, hoci bola - nie celkom opravnene - prtpisani Darwinoui. 

Podra v&etkdho existujii urcite kolektivne vedomia, ci u± urcitej skupiny, druhu, otitasti, Tudstva, Zeme. Myilienka to niejs 
nova jjdvodnym prln^dnym narodom a v sdcastnosti sa i^ou zacinajij sefiozne zaoberaC aj niektori vedci Nenaznacuje to nie 
menej, ze evo4ik:ia nia je len vysledkom nahodneho vyt>eru a geneiickych mutacii. ale Bk6( vyvoja ur£ftefio druhu zavisleho od 
kazdebo jedinca. Vysvetluje to tie; prenasanie vrodenych in^nktova mnoho dalsicri veci. ifk>z toho viak vyplyva pre nas. 
Nielen, ie £iny ka±d6ho z n^s prispievajii k uicitej zmena a su d6lezite, ale hiavno to, ze zmenou nasho myslenia a konania 
mozeme prispiet k celkovemu vyvoju Fudstva. Takia sta/i sa prava TY 
tou Etou Qpicou. 

Ondro 

mraVcoch a tuttoch 

Ako najcastej&e zareagiijeme. ked' nam po ruke lezie mravec? Na- 
padno nis. ie by nas mohol stipnui:. Pravdepodobne ho podvedoma 
zo setia zb^same, alebo niekto ho aj pripuci. Sme ab naozaj my tym 
ohrozenym. tym co sa ma baf. Vecf ten mravec jetakmaliikyoproti 
niim, ak bo stiasieme. tak pada z obrovskoj vysky. Mfiiame ho tiez 
vafmi Tahlsi a bez rozpakov zabif. On jetym coje ohrozeny na zdravi. 
alebo dokorffia na zivota. Preco sa ho potom bojimo. Nia sme smi- 
e^ni V tej svofej nadutosti panov tvorstva? Co takto ho nechat liezf, 
alebo ho zlozit na zem. Alebo odohnaf kom^ra, miesto toho, aby sme 
ho zabili Ai tak nas tym ze zabijema niekofkych komarov nebude st>- 
paf menei. Je treba naozaj hysterickd z^chvaty niaktor)ch Tudi ak vy- 
dia mys, atebo na nich padna paviik, ci chrobiak. Konajma naozaj ako 
najintellgentnejiie zviarat^ na lejlo Zami. 

OndfD j»iL., Vgi'.riiL£> f^. jeJTit?, pTtilci btinJ' sfas-tnv - o 

"ikilj^ 2'ii.\a*\£ "lebuduL "oi's+iirt K bofu, o^'o- 

Seir-^ a erf sti iij lo^-i'o fiVi'li'. |>rif«"\n^.. /*I»'|>i-p- 

Iff tiHiL'HiliflcVK? Id s\'oie jjt»i> >-o . CM^'T uc-i Ci F^O- 

nil U.^j^iftfB. Si ^edi'Ti'.dL:. ciU- ,if cdoU^ Vsiti<0 je 

apaf s-rti-if. /■J^rot' si siafU-^ti, tnicf jecl-vj Jt* 
T-hc^ S-ftashiyr LA2 si Elotpo.Jrty.,, (/ieo8 it sAh tWA 

Ziva je najcastajsfe oznacovana ako bofiyria zivotnej sily ZJvu, zivolnii silu {dries ju mnohi oznacujj also .uesmirnu si- 
lu". klora sa u okoli bytosti jaui ako bioenergia"), oviidali nasi predkouia aj vedomym sposoborr Dychove cvJcenia staraslo- 
vanskych Vnaiov speli prave k nahromadeniu tejto sity a k jej uyiadeniu Cilove ucinky zivy po nahromadeni v srdcouom pra- 
meni silysii dochovane v mnozslve fudovych piesni a pouesli, i/slovenskej kullure su dochovane aj zmjenky o oviadani tejto 
sily bojovnikmi. ktori jj sijslredili v pasovom prameni aily Nie nahodou sij pracky , ci tiakoncia slarostovenskych opaskov ne- 
raz iimelecky zdol>en6 a ddlezitosf tohoto pramei^a ±ivy posilnujjceho silnu vfifu je aj v novSich dobach. „My. co sme nau- 
ceni chodif v takom opasku i/ieme, ze je to dobre na siiu\ PovBdal r™ pred rokom stary ba£a zo Sliacov. Ak ktomkofvek 
,cakni- (kuet, fii prameii iivy) obatime opaskom, alebo hoci kuskom latky, posilnime ju. 

Ones keJ vacSina Tudi zi>e_ v lozpofe s prirodnym poriadkom, ma tato vacsina fudi malo zivy. Vacsina fudi mi preto 
fazkosti s chrblicou . kanalom Zivy a in* nepfijemne spi-ieuodn^ javy uponahFanei spolocnosli. Tu nepomOie donekonoona 
prebiidzaf ±ivu len v poblavnych ustfojoch, to nepiinasa sufad, Nepomflie ani prebudzaf ±ivu neustSlym n^sillm v spolieb- 
nickom akoby uirieni, Muii su mfandravi, ieny s(i vystavane. deti su zatuoienfi. Mnohi to povaiuju za krut* a nespravodliv6, 
pretoie oni si tulo spokicnosf nevybudovaii. Lenze nie je to ai take nespravodtive, pretoze kazdy ma pravo volby zaWadnych 
iivotnycli podmienok (okrom deti), a\ ked' ho kazdy nevyuziva, Ludia s vyisim vedomim a nasledne uodome|sim sprauanim 
ziJusvadSimmnoislvomzlvy. Japochopiterne,ze vedomi Fudia povazujii zivu za posvatnij, ako ju ctili aj naii prapredkouia 

pRiRoom zii/Ly 

UcKevanie prttodnych zivlov oddavna l»lo sucasfou ptifodneho vedomia. Na Stovensku je zjavne podnas. UatKa Zem v 
Fudovaj slovesnosti, olMadre polievanie vodou v case Svatenia jari (dnes oznacovanom ako VeFki noc). preskakovanle slt>o- 
watovych (janskycb) ohiiov. uzduch, vietof a dych v Fudovej slovesnosti a Fudovjch duchovnjch obradoch sLi len jednym z 
mnoistva prejavov prtrodneho vedomia Slovenov a Slovakov, skryteho aj otvoreneho. Uctievanie pfirodnych zivlow samo 
osebe iif znamena urclte raisirenie vedomia, ale nemusi vfibec znamenaf jednoznacnii oestu k prirodzenosti a suladu. Na- 
ptiWad - veTa eut6pski«:h narodov uctiovalo oheii. f*) zabudalo na vodu, Mnoho germinskych kmeiiov tak vo svojom du- 
chovne vyhralo svoju povahu do utocnej polohy a dodnes znasa ndsiedky tejto nerounovahy. Sloveni, podobne ako ich dg- 
chovni pribuzni Indovia. uctieyali posvatn^ oheii Uctievalt vsak aj zdanlivo proBchodny zivel • vodu, bez ktorej by nebola 
moJua duchovna rovnoyiha cloveka, ci naroda. To |e pomerne milo inama skutocnosf v zivote nasho naroda a Je nacase 
osvetlif ju. Uctievanio vodneho zivlu pretrvalo dodnes nielan v obradoch, ale i v naiej povahe. Kytn duehovny ohen sa v f ud- 
skom diichu ptemiela ako pohybliuosC, vfiFa. otirazotvornost, vyzarovanie, priebojnost, duchovna voda sa ptejavuje ato vy^ 
rovnanosf, mterumilovnosf, ladnost, vnimavosf, ctHivost, schopnost potozumieT vonkajiiefflu svetu, Je zjavno, zo dnaa 
mama vo svojej narodnej povahe prevahu vody nad otiriom. To je vhodni poloha v dnesnom meniacom sa svete, pretoio 
n4m zabezpeiuje dostatocne vnimanie. No je vhodna len kym nevyhawie vniitorn^, duehovny oheii, preto je z dihodobeho ( 
hfadiska nebezpecna. Vyhasnulie ohfia by mohlo znamenat smrf, teda zanik naroda. Nasi predkovia veddi vzdy udriat: rov- ' 
novahu vody a otiiia, preto nielenze sme prezili, ale ptazill sme vyse Bsicfocie bez toho, aljy sme ni£ili a napadart ine kulbj- 
ry. Taketo nieco sa stava vo svete len vinimocne, 

Rovnovaha medzi vodou a ohjiom je podstatni v lomto svete. Ja to rovnovaha tak duchovna ako hmotna, Ako mito by 
stacllo na jej porusenie. NapriWad keby sa Zem pribliziia blizsio k Stnku. Alebo keby sa vzdialila. Ale take nieco sa obrazne 
povodane uz deje. Ludsko bytosti na Zami sposobuju prevahu ohna nad vodou. Ohefl - to je nadbytocna vyroba a subezne 
obrazne i skutoinS ipatovanie nadbytodnych hmot, ale o tom haskfir. PriveFa ohna - to je aj uctievanie nasHia. Rovnovahas 
ohiia a vody sa stiva otazkou naietio ±ivota a smrti. Ketf nachceme po silnom poniSeni lejto rovnovahy sfriedavo spafovani 
asplavovan(,ienaCaseuvedomit'si hias pritody Pri tom vsetkom jezaujimave, zetrar plameiia a tvar vodnej kvapkyjerov- . 
naky. Rovnovaha vody a ohfta viak nie jejedinou podmienkou sijladu bytosti a spolocnosti. Je tu aSte jedna os prakriza - ' 
spojnica zeme a vzduchu. Zdajij sa tieto zivly miilo vyrazne' Aro mnoho ohfta maze sposobit spalenie, malo zase omrzliny. 
Mnoho vody utopenie, malo smrf smadom, Vzduch v4ak nie je o nie slabii - primalo vzduchu mSia pre Fudsku bytost' zna- 
menaf udusenie, silny pnid vzduchu mdze cloveka schyCf a zabif. A £o Zem . frpezliva a nenipadna maticka? Koho do nej 
zahrabu, najskor sa udusi. A kto je schopny ±i( bez zeme? Kratku dobu, aj ked" podstalne dlbsie, ako bez vody, vydtiia 
niektote bytosti na vesmimych lodiach. Lenie - po navrate, alebo uJ aj pred navratom, majij vSetci dusevne poruchy. Stadi ' 
si preskiimat ichiivotoptsy AtoeiteboJiobWopeni predmetmi a sfravou, ktora je sucasfou matickyzeme, stacilo, aby os- 
lablazemska prifailivosC a bolo po rovnovahe. Tak je to aj v duchovnej rovine. PriliS vaFa zeme v Fudskej povahe aj spoloc- 
nosti znamena zafatosf a nepruznosf, prilis veFa vzduchu zas neslalost a pochabosC. Prilis malo zeme znameni zrtitenie i 
sazaMadov spolocnosti, prills malo vzduchu zasuzavretosf.Dnesnyeuropskysveltrpi odtrhnutim sa od zeme a prebytkom i 
vzduchu, preto je udrzanie zemskSho zivlu v nasej spotoenosti vyrovnavajuclm prvkom a podobne, ako dostatok v Europe 
nedostatkovej duchovnej vody, tvori vhodnu podu nieien pre rast naSeho kmeiia. Nase citenie je vsak d&e±ite nielen z hFa- 
diska sebapotvrdenia, ale aJ z hFadiska potvnJenia niSho miesta pod Slnkom. 

Sloveni, Slovaci vadome vzdavali poctu prirodnym zivtom - Zemi, vode, ohiiu a vetru (viducbu) ,flbetovEji' - napfiMad 
omrvinkyzrasBinneJBlfavy, cjmsaaj vich vadomi uzatvaralo kolo hmotyaj zivy. Tieto Styri hiavne prirodne zivly su jedinymi 
nevyhnutne potrebnymidnjgami pre Fudske bytosti, Aj kerf- vskutoonostisuvlastnelejisleipodstaty-sil rflznymi skupenst- 
vami jednej zivotnej sill - zivy. Ala o lorn neskor. , I 

Dneina skuhjcnosf je daleko nebezpecnejiia, ako v casoch niekdajSej zivelnej nerovnovahy koristniekych najazdnikov, I 
Dr>eshmzi, vlastneuisauskulociiujenebezpeinahfastymitozlvlami. Zemjezamorovana, podotHie ako aj voda a vzduch, 
ohert je zneuzivany, Nastivacas, kerf viae ako inokedy je vbodne poznanie koreiioua ich vyznamu, 

_j_ 2 knihy Miroslava Svlck^ho NSvrat Slovenov ^^^^^^SEB—^^'^^^^^ 
UMYVANIE VLASOV 

Mydlicov:ygamp6n 

2 pol, lyirce(30ml) najemno posekandho koreiSa my 
dfice, alebo za hisf Bstov so stonkami 
1 vefka hrsf zvolenej rasUitty (virf. Nizsio) 
STOmI vriacej vody 

1. Vriacou vodou zalejema mydltcu lek^rsku a zvolonu 
bj<inku, Vyiuhujeme najmenej 30 miniit 

2. PrecedPme a pouiijeme ai po vychJadnutl. 

Na Buch« vlasy: koieii l^iiicha, kostihoJ, kvet bazv 

iaMa, zihlava 

Na mastt»* vlasy: rwchtili, praslieka. crtrdnov* ifava 

medovka. levandula. mdta, 

myii chvost 

Ptotj lupinim: korvA lopu- 

cha, njmanfek, stnifikces- 

natal, ciUura, ililava. mate- 

fins dilika 

Na zlepionie rastu a losku: nochHk, Jipkavec pnraHi. 
ka, kvet Jtpy, f ihlava. ialvia. poto£nka 

Vajcovy Samp6n 

1 . V rWidolM vyitahapo ce« vajwj. 

2. Pred umyfim li masu starasarvo voMe do vlasav a 
nacbajte pdsobfr pribrcEne pdf miniil 

3. Vlasy si opMchnrto Y chtodnoj voda - ak jo wjda prilii 
tep)4, vajoe la zriia. 

(Vajda. aj kwf to vyzerA dosf divno. vynikajilco eistia 

Vtoty a zirovofl kJi rogeneruiii a oiivuju) 

OplachovMiie vlasov po umytf 

anioiajte dvo polievkov* tySce jabtkoveho octu, alebo 
crfr6novej tfavy s (itrom chladnq vody a viasy nou 
opMchnile (traba po bylinkovom, aj vajcovom iampo- 

STAROSTLtVOSt O ZUBY 
MStovii zubnA pasta 

Zmieiamo 1 £aj. LyiJiiku (Sml) hydrog*n uhliCitanu 
sAdneho. iivodiineho uhlia, alebo prdikoveho kocena 
jahodnlka a 2 kvapky oleja i maty priopomej. Po kvap- 
kich priddvama vodo, prifiom mieiamo, aby vzniWa 
pasta. 

Zubnfi kefka 

Koniec kon^rika ImjSinyJaBovej, alabo koreAa pi^pavy 
roczujeme, aby z n^Kj vznikfa ksTka a nou iijchame po 
zubocb a jomno po rfasnich, 

Ustnavoda 

SCO ml derttovarnj, alebo mlnm^n^ vody 

1 CI (S ml) aerstvjch listov maty 

1 CL {Sml listov rnonarinu 

1 CL p ml) anizoviho korenia 

1 . Wma zovrief vodu a priptavima «i zipar z maty 

rozmafkiu a anizoviha kotenia. Vyiiihujamo 20 minM. UPRATOVANIE 
DezinfehCnJ prostriedok na upratovanle 

Zmieiame 6 kvapiek citr6novej silice (alsbo neviem 
ako mnoistvo Sravrf s 5 ml alksholu a vlejome do 2 I 
vlair5ej vody, Udinny ja Kei roimaryn. boriavka, Salvia 
Vhodn6jiB eistenie kijpetne a dresu. 

Cistiaci prostriedok na hrnce 

Stonky pcatlkfky sa v minufoali pouiivali na eistenis 
trnicov. Drsn J povrch zo silicovych kryStilov umoznujo 
pakrw vyeisBf hmce a poiwico. Hmce ^chame hrstou 
suchych stoniek, potom toh 
opttehnama, aby Sine odstranili 
zvysno ZBlen6 iknny. Do«r dobra 
baz cf^l a odmMTi^ papradia. "HIST 

F.r. f.« ."nc-teVbha^^vith »,.,> POTRAVINY 

MHefinyjogurt Zohrefto 1 I mlieka atj na 43 sluprtov {nemalo by byf 
viae ato 45,Fobo»azat>utitak™iinkyvjoguito).Zmi- 
esa/to ho s bochou iivaha joguriu z obchodu a nechaj- 
tohodvehodinykywiit.NajlepiiBJatovtemwskB [e- 
bo sa zacovA td aH t^iMa. Polom ho daita do chlad- 
nidky. 

S6jovy jogurt 

MMto ho urobir bod z predlvanoho auiendho safov*- 
ho mKaka, alebo si ho mOao urobrf sami. Ve6ar treba 
namoaf 100-2QO g adia. Na druhy deA p rozmixujeme 
a Irochou vody. Dalaj luto kasu roiriedime. ale nie pri- 
lit Povarima ju asi 10 minilt a priebeino z povrrAu 
zberimo panu. Polom ju precedime cez plitno 
(zo«ane nim dnnna. ktoni mtome vyuiif naprildad 
atooUdad pre rCzna naberfcy. Staft ju zmleiar a net*. 
kym rasUinnym maskwn, alat>a n^omu majonteou 
ZBleminou a vbodne docbutir. Pant*rii u nradzo no- 
Madu. Niekedy som vytvofil naoz4 Wtaibio chute) 
Wieko po Ecedeni ocMadltne na 43 stupAov a pridame 
na liter dve potievtgave lyHfiky glutaizy (alebo menSie 
nrnofstvo rwmaineho cubu). To treba aj do kupova- 
niho sdjoveho mlieka. Potom pridame jogurt 
(nesloji^ta to s preddvanym sojovym. lebo je to koka- 
ridnym ikrobom lahusleny podvod, » ktorom nie su 
itodne in* kvasinky. Na tfatfiu virtai mtOta pouiiT 
woijoguifl. Kvasir ho tretn nechafau 3 hodiny. 

S6jovi majonfaa 
Do maltho hrrwa nal^ aii 314 dl vody a poikame 
!xikjm nezaene vrieT. Potom v nej rozmieiajte dvo po- 
■wvtow* lyiftoo sfifDvej mijky. a mieiajM, aby wniWa 
husU posta bez hnidiok Dama ju praizo iporaka. 
Potom do nej' postupne primieiavamo olej (asi 1 5 dl) 
Treba dihsie mieSat, pok^ sa vietc* olej dokladne 
norozmiesa «o sojovou pasttju. Dodiutime ju horektou 
asofou. 
"Builemi; blckDvaf lutu i,csIli d ziadal «^kupna |Juk.yNi aa kazde aula iicita:ie kuetinacum a Itazda c«ite iicbuJe lozdele- 
iia" 

B/yyM;/< ficK^'aw;] (f)i; iHi.tr,'. Dial jv^tedu I'aiL'/iH.'ij J996 

M/ sa nepifiiinamci s alleinalimvmj nielQiliirill ilofiravy pre [eba tlo vstthyth tych briiiissiivcti nakupnycli :,cnlier, uradou a 
padobrie Naiflerito ti picdaval li&tkji rij v^Jucltdod', ponika alabo lanovhu Nevt-um^ i' zlepseiiid i'tsfti|(icij rtDptjuy Ne- 
manieiaiii iercjiiii dopiauu Nenai'idime piaiil'ia nu, cak;.( iia nit, pozetaCz luj ukicn na spinaue, aLlaiiii pieplreiic Lilice, 
Baz pietiidthj by mohli mcsta uzic Ak by bola dopiaia priski.nana a| oslobod^na, potom by sa pritudj slala praje tak 
neocepihtd'nou Je| nahfadenie by pQskylb obiovsKe lozlQtiy uciejpiej plochy ityuliicnaj k vyluaiamu iriies.1 iaujimauymi a 
plnyinl miesla Obrovske kdilio^e objazdy by sa atali snQ'iu verejnymi plochdmi so sliomami a iiubliijiicimi f.-.iilatianii 
Siroke dlalnice deliace rwac msila na kusy by sa stalipijvymi doprajrymi Icpmimi, spajajudmi apoloCEnsWa, skor aku by 
ith ^ozdel'ovali Ccsly by tarn koncill a my by arua voili do ulic Muziid by nickde mal[ tatiale pietmajiice icli csntia b 
□zdobnyiTii moirami pre pesicti a kia&mymy Ujkmi akakajjcimi Dkolo [alii pn cesle Keliy aa aklii'ity stall picsiic rwptyle- 
najaic boll sme by iiuleni picoiiiiiiiQuai aa na merisie vccl Ludom by to prinieslo tzajomiie kazdodenne koritakty Ulice by 
ncbull pujlc, Idk akoby sa ilastna alali iienioiiie poulicne zluci.iy. vyharala by sa dovcrj medil roznyrni liidmi a tpolo- 
ccnaLijini, realiiy oist skar ako prajdna dbcralnc fccnenie Vseiko by to tobilo raainou tiiyslieriku obcu^nuj deniataacic. 
idriU miilyf h lokalnych ubiaati priunij riadenych itli ob/.'ati^liiii Rady ppacovnlkov nepnnasaju korttolii nad prodiikLiou. ak 
sa V tmrjini v/rabaju suclasihy, ktorc! au riickdc aide skladjEie d,i iieiriam/oli stfoioj Taklalo am i' dncsjiyoh luustacli 
obitcra dcmokiacia redaya (udum konliulu nad podiinenkami ii:li zuiiUi. ak sa miisia zdraaraf niekdt [iide Nahradenje 
pfcmavky by. piitiajmiiisotii, jyiuccilu moinost diniokrac.o Upuatunii; od dopra^y by ori'OfllQ ccalu k|6j oslubodeniu Uz 
ziddiia obmcdiiijuta racionalita piemai^ky. dennsbj opakovamia, caacm, liicspoda:slyiim a predO'isctkym ziibezpucinlm, 
iiz aa jiuijaknlofnii|e proiliednictvojii spualuaenyrli nezuycJi prazdriu ai:n:dnyi;li pioslredi, vaelky i:eily i>a biidu indcf 
stal i^duaiiiyiiii, ba dokonca I'ahkomyaelnynn K=.:dy pohyb biide mott byt blazmvou jazdou Ptanky prcd mo|im oknom 
ma;u byi vynibapia, pri;U)j:=! voaicom sa pfolivi rLj^hadzar padatky na &w)|jcli kjpuLatli Jc uzasrai. ze atraujic lak vd'a 
casii oislenini j icrstenmi aul, kture robi kazdu vcc y doaafui apinavou a zapacfiajaLou Pi<davky nie su iitpiijt-rrHioatcm, 
Auta 511 nepMjtioiiost'Dii Bl^z aul by ami man slum/ tsadc Jauojy, delse buky, laitu lcmriyi.li irninkoi' iiamiestQ 
Zapadrej ccsly, Vefke duby riuriiriialo Brcnlikelio obcbvalu Odkiaf ai myslile. ze pnchadza kyalik? Z aysiob zaaialych 
yyfuku^' Ticlti ini.:riy by ncbiid zaiuccnc .zdaiiini aa aul. ale potmbj lyi^litu /ruien je zarucenj vazrrn zulrvavariim pn 
jazdenl Nie ja nic rcvolu^iw na nitcom tak (o.!uiiini3iii, il,i, \i odatrariiiriio aul, a| kerf by to mohio p.iriieal revoliicw v 
llhvldacH riadraroOni? tidelyth ^laiinriov, ktoie lomu btania 

Raliaira pioll airtarir. 
Na (ekapitLilai:iu nirioho I'udr frcriayidi aula, ibaze o toni ninobo rispocirjtlc, pretoze |e itl'rrn mala prcpoicfiie niedzi 
(udmi, Men nenavidia auta a iiidmJ, klori vlastnia novin/ a teleuizrie spolocrioati Karnparic ptulr dijtam, icn pi Icalur ovej 
dominancN, ich iiiccnii] rrraju jyliodu niedzi sucaalnynii priarnymi akciami Na razdld [id obclicdiiycb damin pohlikov a 
nukleanrycli r^kiel, moloroM yozidla me |e problem nd|sl Vet Mota icli rubi lak ncpiijemn/mi, itli licZ (cibi zrauilelnymi; 
su absolulrie uaadc Prcmavka ma |e prai,H dtaikoi, pii klore] by aa riialu jcdnalo o mieru refonem ako prPspeuky k bsz- 
pccnosli Lliodctiv, mimourovnoie kirzcwaiky a poaobnt- Tolo ncma byt iurdenie, ze rcfomiiati rieinajii dosatiovaf rcfuirtiy 
Ale reiOFiuj rieiiiOJc vzdorovaf polilickei ails Cicat ako instiliicu, am nie aile Kapitalu, klorernij Irj sluJi Fakt, ze jrcite 
obmedzcnia na aiilacb leii sluzia k piiiilricmu a zlegilinruenin masiiiene jnoltirciutj ally, riiozrio ukazal na rnrnihyi,li 
"dislunkcn'yr^li" prikladocli Mei'idime lo^diel incilzi ■zcteriynir aulanii a inynii, medzi "zclenyrii" bonzmom a Jr^llo iival- 
skymi produklaniy, ta ako iviediii niuznym rozdclcnim riicd/i ■dobrou" a zlou jazdou NKnavidim* auta, p(cliije anie chon 
pn puhldda jko|e svcl iikola naa ruiUbariy ua kusy aver, kde [leniame komtolii nad lyrii ca robime Sme otia.'cm poiToro- 
yamrii aeba samycti ako pinime povmrmsli Molili by arnc aa uoailuif iiziuaoia si Ja riizilKJ medzi aludiivariim vyjavou 
ziuota d aknlocnym zitim Naslastic pii=daa Isn ninoho frcnavidiacich ai.ia otaca sao|ii neriavist do irspesnyi;n, liiuniad- 
nych, hiauycli piic=.tupkoj zakona aut. NaprrWad. Icn voFebruari, ■/ V/ rntstacti cyklisti zaalavili prcmavkii na pravnidriytll 
masovych acrnorialraofach, trsicka bojovaPj prod slavbe Nei',.buryakeb(i obchvatu, zalial co S dalsicb p™ii,;eslnycti 
kampani napnac krailriov okupovala uzernia proli niinisterstyu dupra^y. aulomobiloi'e ptedva(izai;le lialy boll napadnute 
aklivislami v Glaaiju»\.c. kaiictflarie sla.itsluv cical boli okupoiane vo Winclicaln, Lonoyne a Southarnplonc, 600 raueu- 
jucich odpurtov aiil iabralo filauriu cealu i Brigtiloric na Den au Valcntina a A liodiny pocijualo zue skiipiriy, tucty biibeni- 
koy, blazmlo aa v yuiiimiiiii ikakatoiri luaue v aircdt! testy jedlo i.ukiovu i-alu, hiasno a hojnc vyknkovaio "Snog no! 
smog" ILaakanre aa, iiic smogi Tolci je laalutc liiLutic buriace a icicniaci; proli aiitam Ale ak naojaj opovibuicniLi lymlQ 
systemoni tak moL, ako to aanii prezcnlajcme, ako riy mohla niekedy snad' aj Leia spolocnosl', ak neriavidirne vseiko co 
sa na loni pudi^la, Ak arrie laki iiihrlisli, ze opovrnujcmK rrtjake bezuyznanimr iiaaniolcne kampane a rtialyrn uysledkom a 
podporujcme ten ulok nj uaelkyv.li (rontuolj , poiurn pr«o naiazame na aula'' Je to prelo, ze anlo je symbol'' Vyatrzny 
symbol to u(ciLe|e, ala tiez je totyzicka rtjlila Icli nci.atala prema.ka je lo, f.o nam brani radoali ™ zivola A moze to byl' 
dokonca lo, cd nam brarii v Komunrkacii a lebou To jc to pseco tiicKrvie rnzbit Ijoje okno cliceme prcnikniil' k tebe a 
ukazal' li, zc |c tu avcl okolo naa Chcenic dociahnut na teba, uyalobudif tvo|ii riikru z otrockelio nadenia a laakavQ (a 
uyiialinul' i aula Skoi ako uyEejenie bcnzin na sedadlo a poa.iHl.nin si na In osklivu yc(, Vdaka bcnzinii aa zrodilo a 
benzinoni ma al ^ornnet Tak neho^or, zrs sme la neupozurjiili 

"Tolo useiko znamcna piilis iiinabo pre Kunda Mojesica Bol u^azriony na ulii'i pred |elnj bcleliradskym doinoni ulQciat na 
aula io sekerou, kricjat 'Piac au uattkynu autami, au diabliiyyru vytvororn'" 

Ml SduihI CnnUol 
Upnniny ,. z^nieteny protest prUi prcbytku molQfovyob vozidiel spolu s navrhrni na odslranenie loholo stavu vo forme 

otvDfaneho iistu vsatkym motorialoni. 
Drahy Molof isla. 
Absurdita loho uselkeho. 
Tieto usFke kuay kovu ubiifnju okoliu avojou vysokou rychlosiou v obylnycli oblastiach. Sij takou hrozbou ziratu a zdraviu, 
ze kazda tcala nejakym Inyrn prostiiedkom je vycerpayajrjca vyhybanim sa tyinto obrndam Srj lednyni z blavnych diiyodov 
znecialeriia aUnrjstery a globalrietio oleplovania. Sii na|<acsim trhoni pre naflove apolocnosli rozducliarajiice vojny, li;li 
hliikje liluKi-in mesta. Tieto auta sit lak vyznamne pre nrganrzaciu lejto spolocnostr, speclalne pre uraanizaciu prace, i.e 
rnalokto 4 liinn uidi nreco zle na slale stiipajucom mnozstye aut. Bianil sa pred nimi aa stava povinnnstori nas cliodcov. 
Nre SI to iy klu ia nia zaslavif, pozerat a pocitvaf Bezpccnosf cealne| premavky je jedna z VKCi, Wore 5S detr ticra My 

ekonomikou, ako sa hoynri 5 ehonomickym raslom. Jednym z hlaviiycli 
■-*■ uaadekam ideme sa musime dostal' lak vselor anit rJenlifrkovali nase zasjjmy 
itkazovatefr;y rastu ekonomrky Je 
naraat odbyln aut. Spravodajr:a oznami 
knzu u fcfjbyie aut s lakyin islym 
vaznym Ui,iorrr, ako pn alaListike 
n^zainealri^no^tt, alebo terortatickom 
utoku. Vsi!r.,r cu uti-araju vyzor mesta 
Ivrdia, ze lo on ]e uhodne pre yaa 
vodicov je jlioune pie ka!delio clove- 
ka. Je to fen prejav vaeobtr^nej domi- 
eiiky, ze vael^.r /ijeme v autom ohranr- 
ceiiyoh lodinuyoh jcdnolkach a ze r' ^;> ■'Ji*^,\ *i.- ■y ^^4^"; .K- ' ih. v_ rychlu.-ako sa da. U akutocnosli mnoFio 

firdi vidi V lefto sttuacli nieco nespraune. 
Ale puvacsme to nie sii vodrci Titu 
Tudla, klorym sa nedoatalo beznelio 
prrvrlegra auta obyykle ricma|ii anr 
prrvrlegriim dat" pociif svoj blaa \/|c5lna 
2 nas o tom ternne mrmfe 1/ tlacerilr:! v 
aulobase, alebo nad lyra tie^njocne 
ma'jiie rukou na precliude pre chodcov. 
Ale nieklorl rdii d'alej Vase cesty. nase tela. 

"Kdd UX-5 vynika je schopnosf zaliahntitia vodrca do cinnosti, tak aby bol len casfou riinoislva pohybujudcli sa casli, 
vsetky v tnialnej liarmonii. Zarad' ryclilost a cesta bezi Dkolo zatuorenyLh dver i ako zjavenie" 

V 1931 sa opylali na koiiierencii Brrtskych piaatefou deleHiurek "Ako by ale niekoho zabili''" Bob nawbnutycb mnoho 
dornyselnyi.lr aposobov a mnohe z nicli by boll naozajstnou zabadon bodnuf cencijfom a pod Vacsina ale ako najpraktrc- 
kcjsiu mtlodii navihovala zrazenie auiorn. Nielen ziocrnec by po spachani zlocinu iitiekol a aj ked by bol polapeny Irest by 
bo! pravdopi.dobrie minlmalny Zncpokojivo zhovreuavy prJalup k vrazednyrn motonstoni mozno suvrsi a rozporom medzr 
uceloin juatlue a jej skutocnou einnosfoii. Pn takyclito i/ysledkoch me je hlaunou fiinki:iou tresloy potreslal" ztocrn, ale 
vybrorrf, up=urrr[ a vycyicif aklivnu tliedu ziocrncov Malolia le|to subkullury ale uytvara vezenje pre zbylok spolocnoaH 
Zdcinaiiie sa bat vyjsf z naaicli del a zacuiame pauaiovat dozortu za ochrancu, rnieslo za iillacovalcra. Krimlnallta je 
predstavoyaiia u podobe, grazlov, zlodejou. autaajderov, ktorl aa prikradnu v tme a nie opitycb obchodnlckych gaunei-oy 
vidcajuoioh tj diimoyzofidalnej party.de to alracb z autsajderov narusujucich komformitn, sltadiobdiodnickych gaune- 
rov z rebelie Tak aa zrazajiidrn a prchajiiclrn vodicom nedoatane piiblrorla (ornanovych zabijakoM. Ich obef je uz ale 
n-Lftva. Fakt uornosti rniery treslii smrtracim vodicom |e len jednyrn z nebezpecenaliev premavky Polrlicr prehliadnu 
vzoatup podit ziocinov ako "predovsetkym dopraune pnestupky", zaliaF do idi ide Irafit mitvioa z kradezl aul a bfaznrveho 
jazdenia Pnln:a|ti si sfazuirj, ze by c.liceti drytaf darebakov, ale "skonriili pn ceslnydi poplalkoch"_0|ed(neie limrtia pn 
vlakovyoh ncSfastraoh srJ na litulnydl slianacb novin, na5iedu|e vetejne lOiborceme a demiaia mrnislia doprauy. ^aliar co 
o nailiroznejslL,li_ce5tnycli hrumadnyoli havarlach sa sotua na|de zmienka v tiaci. V Indir je krava povazovana za posvaire 
zvlera, kioteiiiij rniisi daf mototisla piednost Nikle ™ svele nie je I'udske bylie podobne pDsvalne Fakt. ze nemozmo 
prejst ce; cealil ak idete vy je tak aamozrejmy, lak vaedny, ze sa u lorn nikto ne^idi nrc pocliybne Ale nebolo to vzdy 
laldo, boll cauy ked sme boll na ceste y ptaye. Tak ako aa lolo pnhodilo? Piedslai/te sr svet. kde by ste muaell kvdii nam 
uzdyzaalaurl, Ako by sa vam to pacilg? A zaplalili by ste 20 QQO dolarov za auto za takychto okornoati? Mozno tolo ]e kfuc 
k lajomati-u Mozno by sme sa nemali pytaf Ako moze apolocnost loleroi/af kazdorocne zniaaakroyanre 5000 fudi vo 
V.Sritanri, mjliiina Tudi celkovo? Mozno by sme sa mall pytat' AKo moze apoloinosr molofisloi/ znasaf nieco tne' Pre nas 
je lenlQ iriajaker jednou z mnohydi lienistydt altanok mutonzmu Pre teba ]e lo jedna z mnotiyob vyhod Je to prave 
nziko lazdy, klore fa uzrusuje Povajujes svo|e auto za forrriu slobody, pretoze jedrna sloboda kloru sr vies predalavit, je 
Blobada zabljat a mrzadf iiiych Tvoj Zluotje naplanovanya rrtualizovany dr;i poslednycb podrobnosti Tvo] plan dQc;hodku, 
tvoja hypolaka a tvoj sexnalny zivol je naplanouany na desatrocia u piedstihu. Je potom zvlaslny tvoj hfad pQvzruseni z 
bezohradiioi jazdy? Nie |e nademe |edinym dtuborn prace, prr ktorej sa obides bez dozorcu pozerajucelio aa li ponad 
raiiieno? Nie jc to jedina vec ktoru uzdy robis pre ayo|e polreby, pre acba'' Nie |e to jadmy cas ktory zoatava pre teba' 
Moze lo byt to, preco ai lak agresiuny ked |azdjs? Je lo rovnako ptejav zufalstua, ako aj muznosti? Muiovo auto houod 
vefa o nom Alu akonahle sa doslanea cez dopranu zapchu viecitcu sa krokovou ryi^hloslou, inaa uz len kiudk k nebez- 
pecnej, ejolri;l,ej rychlostr pnslutau|iicej ukazaf sa Akje lo prayda, polom si aa alal babkou.Slal ar aa nebezpecnym be? 
vzrusenra Mas vorilos.1 isl kam chcea Stil si sa vyjadrenini alobody, indiyiduality Mora je lak piitodzeria cloveku, ze ye dc^t sr!ria na to gby sle pn|iiJr.tili r.voj nrpf jiiu^tiiy k.-., liiidenny ;-lvDt My neimimp sizy ksolr tebc. alphn rn=ir ktor,- si 
slravilpracoii.ab/sizophlilaLilaaberiiin Ronime i.:fi kvolMi.im, pielcze nail oppti. 3tel)r> trrezvj miza^ilf n /yhjptc 

frpmep.l pner;t.n. 
usilie yselk/cti zarnteicsovariycii i;il iiJisV pro^i^iedky ria iidizame porjaH^^l na r:e^!acri nakr^riicc vj-Tclir-Ii po!!^ceritni 
cieM '■ Guy Dclyml-^ociety 111 l"ho Spixtorl'' 172 1°i>7 

■Mestska diiprava iitmr lini-inenio fen pr^mir:?tr>o-v-(l Fudi ,t (cv.,,i do, voFi ,> ^.t-,- m-:-*:. ^(p (i=; =; pri"Mn,„.,oii orii^iriiz^ci- 
oiJ vselkycrS fiidskycli .iMi'/il v (rj do-inlu; ' 

Pied nipkdaj50u autobiiwvau ^tor>ic,OLj rrn Vjcar Lsns- v Leed^ je ozriarn, klriiy vra'. i Cl;iuie parko'.'i';k^ by ^.' tb: pli o^pra- 
vedlnit ^jlobusmym pasajrcrom :;i r^Fpoliodte, Horo bolo sppsoberif- ,:FiKcnJpi> r^-.tlobn'^ovf] -|flnr.;i- n jc, p,p.r,f;„nr) .1,5 
parkDvibf-n pre auW,' To je v popiadki, chlapci, r,e5(p|i to f.-t (ec Ale z bl.iriiska poclu pasazierw. .lali.adil ^u(ob„5r."j 
slanicu parkovrskoni pie 30 aut fe tazko cfektii'ne Ale lam pslo aj o viae iiez efektivnosl ViLar L=ine Bu'i Shlion iiPboia 
spce zabavnym ceiilra.Ti, air nspoii poskylovala mipsio pm 5chnri2ky s ppi5l.e5im a s^eriadhmr M,-.prntr Inmii paiWi-to ja 
mff/ym pira^torom. prfelnym a fiinkcpym Uln Irn iimo7ni|- pracj rifpkde inrip Mnnho ipydi piikladov mp.V doki-tf to 
l5lo - zf aj ked' by aula piiohli exisloval be; dopra',-/, papjiklari ak by iimozriovali v^ipt ce? .-:!.-,opMestor 7 A do B bn. 
iabeiaria skoliokolvek micsia merizr nipnr, Mnaka by predstajovali zriatnu prnhirm z br^di^ka zab^rariia one^tori, v 
meslc ou rfsleko vac-.pf 3I.0 samotny Ho>'ok, klo,y ich pouzrva Sj v ^ukropiinoni vla^liiictvp a preia sto(a norippp d!lw 
ra^ Odva^u pdwzL) la do price, do ohc.ho,hi. do Mr)a a aaspjat domov a ppttom pri parkn-apj zaberaj.) p.icstor .aS*i ako 
riiaoho iudj^Kytb dompupv V kaSdom pripade, olpIo P=.e>-P5luju ae^a,.Jslo na dr,|,rave a ^aberaju d-alekp viae mi-Ma v 
dopra.e ako prt parknuaai El, takym Jhchym sp«jsoboiii dopravy, ze Pemozip isC kdekoivek be? specjainyr-h po-rclrov 
^vanycb cesly. be? -Jisl„, iia opravLP, beiizinovydi pump aa dopfpaaic palrva, bez poi5Hi/ch sluzieb. mostav a -.amoziojmp 
nemo^nic Ajta okupuJLife zem zabeiaju iirezni. ra^t ac5Pny micst ?3% [.nndypia, 29-'^ Tokya, 4-i% L05 Apgf;ls= 
To je 53m o seba strasny Mav, ale to je lepi ca5l povaby me^lkcbo p.isr.torLi Ak poi-aziijeme .-a Irojna^ubpie rozdclenie 
neautoveho pnc5toij ipa ■ Gukraniay priogtor. napr domy, zabrady 
■ vcrciny pneslor. akn psrky, name^ia aid 

' korporacny prppr,(nr, klory vla-^lnia ^ipkromne pmlnky. alebn rresprpstupnpny -/crfrtir^Mi ro ^tr;,i>y 
!.1alif napr. poipcajiio r.lanico , sirady, vyrobnp priestory. obcbody, v)-5okc ^ktily 

potom mdzemc vid^ef viae lemjeacii v jmpaacb lio^poriareiiia r, prpcslopom _2a prve, prebieba posliipiip dobpjanie -erpi- 
liyci prpestorp, karpo,ar;r,yn, Prikladom mr,Se b>-! nahparizovsnie yerejrycb aamcsli 5„krr>PT.,.P ■.■la'^li^eaimi 4rhodnymi 
c-:n1rami, Za druhe a, kcd- sukrpmiiebo priestoai ?3 az lak mnc aodolyka dob>+ie verejnycb nriestransliev ,e d^aleko ori 
spravodlivel,o rozdebnra mcdzi jefio rdznyini uzpvalelmi A nappkon pri^lo, ore aul3 je v neu^lalom stave rozniaama s 
verejnyrn priestor-jm, ako l,i:,vaou obeioi. Teato vy-zoj oclvidne iieppskyliije pre kazdeho verkLP sloljodi. pohyb» Viae 
jcm;,V.,h pasier^ prislLipnoMl Jahinajpcicli od fjsto Bipkiom-.elio (npeien podinnehol priestoru ccz prehrWaJLici, ^a nrovofi 
komunilryc^h pncBtotov, az po fii^lo vere.n^ plocby ^le s dom.,.„juccu dopra.,™), by poskytovaii daleko va^sin slobtlrilJ 
pohybu a akipv.i Pred^., Isn by sa ioto rieboio pnhpdiio, ak by kj,zdy mal aspori korlrclu iiad prjcstofon, okoicp seba 
iiica^lre hospodareppe s prpestorom d,ktii]e oinnosti v kanalcvycb pohybocb v uzkycb Lhodbach, klr>re spaiapii »ysQko 
nadeiie p.nptredpa, ako obdiodrie docry, pracovi^ka a rodipne domy Vybiiadka zc mesla mozu byf viae rez vhnd.ia 
uspor^d.me ois^! spajajpcich riadene prie^tory sa .da veFrai v.diale.a d.ejk., ked a, najimpo.TartnejSie bi.dovy maiii 
.zbFad ciiil^, Loelppsti Aie a, vo Viktpnapskor,, AiigfckM, sotva utopickej EpoiOQPOsti, bol pri kazdom stavebnot.i p,o|ekl= 
brar^y oWad r,a v.roj.y piiestor. C«ly rau,CLy,u ten relatfvrre prop.rde kazdp^ho priesto,.. al= aj jebo rczddepie Cim pir^ 
^lac r,-rii ojta. aiebo odkovr, ,e viae penaz, eerpaiiycl. od motorrstov, tym viae ptie^brt, sa doslava mimo do^ab fjdi 
r:e .lastaiacid, aulo Iroaicke jo, ze med,ani;mop,> tohn ,e ohansaie sa slobodou pohyb„ a ^chopaoato- p.ekoravai" 
vzdiaorosti, ale v skutodnosli m.iS,^ prcj^l daioko .iar, ako keby 51 isiel k.izom Takto dvo do,.,p„aatae lapideriri- v 
prio3torD.om iisponadanp m^'.lk/cb aklivpl a lo dopravny impTeiializmi.^ a mestke zorovariie. sposobujp dominapripi 
n^otorovydt vozpdiel v preprave ako ceiku A.ilo nabrari, cii>no5li More cboele robif opi.r.osfami kli^.e robif musile zatiaf .'-o 
okalo vas sa pnhybujL veep klore Br,, nemozele vp.imaf , To ocbudobnujo va«; „; aj tak poapzeny zivot ako i,.Li=itp dlli--ie a 
dibsie liGdiny fravrt na kolesach, Ochudohriuje to !iez nase zivoty, ako je viae prostriedkov mohybL mimo ra^ dasab aa4 
pobyb ,c Lismerpppy 00 veFmF .izkyob chodnikpv, ,i,i,5irneprecbadzar viae a viae oiesf, kipre 51, stale prepliiepe a rebez- 
peor.e. Zaverecnou irop.oi, je, ze „e,i,ozele .-,5kat ziadne ^spakojeaie zo v=etl<clro loho priesloru, klory vam je lak =tedro 
davany do poL,;,vapipa Vy ... skiilooao^li pievy„rivalc p,je<;tor. aby 5le oez aeho p,erbadzali, aj kod braaile pam aby .;me bo 
poiizivali, ale ,;a lep pokiisalc LbSpi" iLPzbij pje/5f cez riebo riajryrblejsie. ako je ten moSne Co 5a lyka ras nikdy pir-ste 
E.ku1oepe pri torn vsetkorr,, staie 3led„|ete ako „teka ca^ a pi,dne tefevizne p.oq.amy sa p.empetsju pred vaslm .lakom A 
cm viae p„cs!o„j jp pre va^ aby sle piwbii prer.badzat .er aebo, lym v^ac ste re^la^im, p.elpze iym je viae prekafr>k ,.0 
vasom postupe mycb ai,! Vy zajsle peaavid.ie a,ila . ^ki.toene ,eb ,ieravp,l,le, viao ako nry cbodei ■■■iac ako ^, tipzpu, 
vobeo prt'dslavit 

Potreba sofeioval' 

V UTulom smere je vam ale ,iade,„e nai>i,1ep^^ Mnobo predmest, Lp5 Ar.gele'-, dokonca nema choriaiky Wlpllon Keynes i- 
na lam troebu tepsie Z...ol pre mnotiycb tpd, ,e uz iepi,ozny bez at.la Za ipoelom zar.-ibania. aiebo utracania p=.-,a,-i 4 
^,i<tc5t3va nevyliinjlnoslou Colo sposobLije^ Poziadavok sofefovaf-je fn.r„a siobody. drub sily To piioze b'.-i" pravdo,, aie 
^uoastpe aj klanslvom PietoJe aula so diahe a predstavuii, lyzpoku koatpoiu p.ie^iopu stava),. sa syrnbolom hobslsKa 
Pre.oze p.„.-ska se<..al4a le stava.,.4 ako raecbanirka a r,atl=i,>va a prploze aula ^,; zn,«p^nnym moriclom prvolr^r, 
rod'py.auta rep-ezenlu„, muzskp silii Ako vodic ma5 moc piad ehodcami. pasazjermi a p^stskym prjeslo.oin a Imi aula 
-eo.ezepliii„ ^vo.ii via^InO rcNit,, moloii, ku silu Ale a„to vas .^6ze isvesl len .>a miesto kde „z neiak- ^•A-' holo Soferovaaie |e podobp- nabipovaniLP v ^ippermarkele Sle v malep Iml-ln" ■-;.; =-=n„^p. , ,. = . 

Mo^ele . k„P,t ,.esl ., ., kazdy p,od,ik, <p^r.,ab,.kp.,.a„em„ .J. W:.. "d.^i'; aTpTo e . i^ a "rzTo t " Z, 

dais e1° fjt V ^""'"^"'•''. . 'Z '^ ""■ ""^ "''■' '^""^ """' ^^'■''^- ''"'■'"'"■ ^'"O -^"1-- 0^^ l"er.o,.„pa ok,e,„ olazky 'Co jo 

do pare k,to ako? r ""'T". r"' ''""^'^ ""'"" "'" '"■'^'-■■"" ""'■-'■^^ P— i^'l.'- sa va,n p,i vat' eej^ 

do ppape, lakiMo ako He na obrazovke lelovi.opa doma a v do.tedk. Io[,o ,a cibte berpirpcm OddrtPH.M v r,a. U>i.l 

r; Xantdlz/ud"":^^'"""' '^'' '""'-" ™"^-'' '""'"'■'■ ■"^"''^-y"' -P'-«^---.t™ me^lk. Lz 4Su t 
r,as V)1vapa poe.t znudei.osb Mozme ^, vsp,r„,„t nasi. n„du. lak ako npo.^eme ^pozoroval paikov.^ko a poeitir sil.p =konco 
. jed.ym a, s d,„by,n^ M„da ,e di.ledok par.o.i.ka a pa.kovisko ,e zhpio.aeoie. p.ekiad ™dv do ,' e al e t^" 

irpep pe, lak .kiyle ako iH.peaie vdov molopovvcb vozidrel so,va„>e,eb kazd.p -oc o .vojid. maazelod. ktor, b-rmocre 
iihoreip, pnpwlappkplaslo'.ymsedadlamriaceste ' '-mocre 

Pppnipna pkineiv 
A akoby 10 aj lak aebolo d^st .fc. stava sa to e^to bor^pm Oopraspy ^v^tr-m moze e.i.lovaf te. v slave .„stavnebo rasfu 

Lla "rZr; t"" V "" "'k ""'- "' "'" "^"""■■'' ^''- '" "'-y^^'-' ''™"^- -lesepie ; S, p Ob ■ : 
bobalv ?„e, ' J -^^-'^^^'J'; "f ^^P^="^. P^'^'" t-dpo,,,^ .Ipce, ktore PObLPkajp.i aLPto ako formLP bezPecno.l, To robi 
bohaly svel p enasylnym pi, pobodipcm zivol.,o,r, Myio a obrovskom .rpof^tve sp.ovia co br,ie raro'.™ a za pre-itko 
^.upna ,ozv.ia" drudobpeho s.^la Tak ako p,ep„epa,„ p.esta. p,ea.ePa sa .j rbylok pb.HyT.ro p. ,1,1 p. W^l 

orieT™,^! I ^ r '^ '" "'""'"" " "^'""^''Vcb tovama.b Materiai a .udastky na .0 s„ pos.elaa^ na- 

p pee zep^egp m,. Z voty F„dp .„ zmr.aeope piaeoii , tovarpa^b pri me,:>o:an, .ppdaslok v bamacb a raFprreri^cb - kov'i 
sk eb dielaad. a zipevarnacb A pa kazdom „„ppp, aJ poky,,, sa pebod.a tpo.ky zborenebo v.ak, ^^leZX oduk^u do 
belonove, prpokopy, po„z,te pp,oun,al,ky sa vy..|ec,i lorfou da r„o,a . baterie s „nika,ucop kysoHpoi, "a" od a do Mekv 

polrebuiu bepzm. klory zp,e,,,.lu|e od oka.nibu lazby az po ^pobebi, . kazdo- okap.z.ku n.edzilvr, .upertapkery bepzT 

p alesT /" sTat^ r'e '1 F^ ' T™'"' '" "'''"" "'^''"^ " '''^"'"*" " '"^"^^^ -oriaeb EohipLi daMov 
sptodlo, 1 Toto aL,r " '"',™'"'^ ""'"''• °^°'"' ""°''-- ^"'^^^ l« ^'ycl-rovariy prave a,„on.obiiov,,^i 

ed^bo P T ' ■""""' '"'"'■"' "" "" ^"<=^s'""'" ^'■'■■■° ""^ Co bp le V skLPlocnosti V «avke le ekologia 

ceiebo po pd,„ zepne Zem n,e ,0 zavp.la samo o sebe na FucJoc.b ,aleba „a piejakor. Miorr, zivole ,le, .pira=tp/nowdZ 

S" tisV """ ^"-f '/J-, f |^=""< v^iO'-VCl. "ztaho... med-p oroar.p.maL .a oosteda- ,1 ,;Z y rolo^T o a^ 
sp zavpsle prave aa prebvanp lobolo vzfabu Je uplpe ooividoo ze zab,|a,„e ,r,poh,~:b z t.d.lo o.qaaizmov a v™*,Tr,^e 
b,pm„sovdoov;dPis.a,n,onapodysapreja"ipa(e,tojemacj^i,irkespatae,vazby /P^^l'-nie 

PovitliZemp 
Povrcb Zerrpe sa moze veimi labko stal „ep.,a(er.ky k z.vptip. ako aa,>piHad po.rrh Marsp aiebo Venfse Zaprjk raSebo 
l-d,u pemus, ppyb.uipe aasledovaf po lomto Ked pozo,u,e.,e Mesiae a Maps, ak mor /b^v^^'impFfofM^ae 

-rna p!edd-^ .^ ', T ''■^'""c^'^ho bFadp^ka me„ej .skPtocniteFne ako b,aely ce.- ka.,ale Tato veFmi „sk„loeai- 

Maa p,edst.,v., . vola v pjplap umelom p,r.stredi ...ytvata klaPtipp r>,edslav„, ze tytn eo s„ /..dpovedn, za MreasarX 

™L1 , M '■^'™™'' "Wl^loi-, ale ivrdepie ze d.zilpipa plaaetarae, sily me 5,p s.aie,., je do^l vzd,aler.e real^le To 
.evad, pob bla„„voslp a benevoiepoi,, preloze d,zite[,a .p|y s^ v^dy cilia byf siin,, sanio. W svele 0vt.dapcp7 .-rasml 
.ke,l sa dola, ne.astav, n.krle. Putujez Tpkya do LopdyPia, do Ne>.. Yorku a znovp spal do Tokya Pp^Tb t ma, slara7 
ze sa eely svel obracpa ra radioaWivm, pus,^ A,^ zpadpy ...dsky Ivor .eb„de moot vidie," svetio dp™ o mT Ua ™i 

..asbo vlasfaobo ,„oeu v Podze,„p zavisli „a n,eb kazdym dychom ki^Hka^ A ak obc„ zaeb-aoi, bpos^e,., aa peZ- pre' o 

pyeh samporo/? Ak sa staran, o kvaiplu zpvola polorn preto ^„ miliony bojpjiire o piej.be v jiizaej ca^lp svela favalovarie 
iibmi bank zo Severu^ P.avdo,, ,e, zo ekologicka kataslpofa by bola pobiadeapm sfastia prelycb r,a'i zld ;^,y n^d 
ipasim, z,votmp. A„to jo ucppne zaiiarieaie p,e repre.-erlovapie a sipen.e siiy -ad pneslo.om A.sak zal.aF ,e to ale daleto 
z,a.,leFpejs,e 2al,al co Pas vzdueb ,e rovaako dosl„p„y pr. dy^bapie. zatiai co zazi.ok .laeopebo ve ia a tapt si 
Ma r- '='"'^.™^^ '7^"^ ' ''""'' ■■■■^"-f -'^l'-. ^-y-'"- ^-"^" ^■l-l- -l-,if pal lerasovvob dop.ovTvXpr^' 1",^^^ 

Daprob lomu ;ppoeppe almo^fery by ^posobiio dokiadai, cPPl,atiz,ci,. poiptiokej sily Uslirp do -.triehr,s!-b k^d pCeslbv 

l.kLPtkP) b/^m^ jedpop, obrovskom a„l» a .emobol i,y s, opobpl obe. lakisto ako ked sed,s pa zadpop- sedadle 

ZpvoI za oknom. 
Pfoco sa m„sia F.Mia piekde ryeblo do.tal^ VM <,a po-,p pa toto tvoie maea - lak m,er„mpiov,=e driemel Masi-na cbce 

- e. Akvt' "'"': ' ''" """'"''" ^^■™'" " ^-^-"^"^^■^' ^^-'"- i'- '• -I'ezpecen IvTlebr cd 0, b" 

.P.eni.Akvv,>rame. Potom zppopme vsdkvipe r.notorv ptompe=lo tobo ..■.^.adim- losv '■ N.;n:.„». K.sSva .P;!?! 
nr 

CL 


11 


n. 
ft 

in 


If a. 

n 


O "1 
^ s 

E « 


F-l 


o 


"> tn 
•i-i 


j: (b 
HI fX 


Cm 

CI flJ 


13 ^ 

^s: 01 o I— ni n I. -= n o o 
a. a i= ^ ^ 1? 
"J -"■ r: '- 

^ ^ li^ ^ in 6 , 'J 

^ ^ a rr 

i* D U /u 

- 7: "f — ]° - f 

f- o E 

o m iTi b □ '^1 f"^ 
3 - 'I lis; 

- "^i 5 ?i o ri o 15 -^= B CJ C3 t .-- ■ n 
<J 

- *5 

. ■T yi 

^ fli 

^ > n ^ 

E i i? '^ 

01 > ■ -, 
?.-^ ^>. G 
jl O .a: > ij ';:; O 0. n HI 

l* m £ >, 

i: c fu ^ 

□ ;.-,=> 

3 O C _S 

o ■ a oj 

is i» S- > 

-g ^ 'N g 

-^ .r 3) c 

e 5? "S ™ 

:^ 3 F ^ 

o 1- f; £ 

5 -<, 5- S p 

, ni "* c t 

■'^ li -□ lU ? 

c ^ lU I- L. 

in J^ - O 13 

m at ^^ - 

TJ tJ CD E E E: ■ Jl - u 1 l^'E